Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowosiedliny


Data ważności: 23-07-2010 10:00

Miastkowo:  Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowosiedliny
Numer  ogłoszenia: 201070 - 2010; data zamieszczenia: 08.07.2010
OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA  I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul.  Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks  086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana  zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej we wsi  Nowosiedliny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 105 878 B o  długości ok. 1045 m. we wsi Nowosiedliny, polegającą na budowie jezdni o  nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami o nawierzchni żwirowej,  przebudowie przepustu, wykonanie zjazdów na drogi boczne, posesje i  pola, Niniejsze zadanie obejmuje: -wykonanie podbudowy z kruszywa  naturalnego łamanego na istniejącej nawierzchni żwirowo-gruntowej,  -wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej o szerokości  5,00 m, -wykonanie bitumicznych zjazdów na posesje, -wykonanie żwirowych  zjazdów na pola, -wykonanie poboczy żwirowych-obustronnie, -wykonanie  ścieków korytkowych od km 0+500 do km 0+700, -ustawienie barier  energochłonnych od km 0+531 do km 0+615, -przebudowa przepustu w km  0+568,07 w zakresie uzupełnienia ścianek czołowych po obu stronach,  -oznakowanie drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu, Szczegółowy  zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ przedmiary robót,  dokumentacje techniczne, specyfikacje techniczne wykonania. Przedmiot  zamówienia należy wykonać na na podstawie w/w dokumentów zgodnie z  obowiązującymi normami, przepisami..

II.1.4) Czy przewiduje się  udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny  Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.

II.1.6) Czy  dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy  dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:  11.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,  EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja  na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). 2. Wykonawca obowiązany  jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Dowód  wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium może  być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu,  -poręczeniach bankowych, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach  ubezpieczeniowych, 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na  rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757  1037 1300 0055 2000 0090. 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium  reguluje art. 46 -Pzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy  przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS  SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.  3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis  sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na  podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.2)  Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego  oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis  sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na  podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.4)  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu  dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie  złożonego oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja  ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego  oświadczenia

III.4) INFORMACJA O  OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1)  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których  mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do  wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert  albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,  kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do  dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W  zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24  ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku  podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób  fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 •  

III.7)  Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko  dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby  niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3)  ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja  istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację  istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd  Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój numer 17.

IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub  ofert: 23.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo ul.  Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój numer 17.

IV.4.5) Termin  związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu  składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie  postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi  środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na  sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
Siwz wraz z Załącznikami od 1 do 6 247,04 KB 172
Załącznik nr 7 Przedmiar robót 60,92 KB 185
Załącznik nr 8 Projekt budowlano-wykonawczy- opis teczniczny 252,02 KB 263
Załącznik nr 8 Projekt budowlano-wykonawczy-część rysunkowa 3 752,05 KB 169
Załącznik nr 9 Szczegółowa specyfikacja techniczna 1 056,70 KB 200
Załacznik nr 10 Projekt organizacji ruchu-opis techniczny 93,65 KB 267
Załącznik nr 10 Projekt organizacji ruchu- rysunki 1 541,72 KB 165 

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-07-08
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-07-08 13:16
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-07-08 13:55
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2010-07-29 07:38

  Wyświetleń : 305

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo