Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Niedziela, 21 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie


Data ważności: 12-08-2010 10:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Miastkowo: Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie
Publikacja w BZP nr: 227652 - 2010; data zamieszczenia: 28.07.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie w ramach działania Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 dla małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych Budowa małej infrastruktury turystycznej w Miastkowie polegać będzie na budowie : -ciągu pieszo-jezdnego szerokości 3,50 m z kostki betonowej o grubości 8 cm., -placu piknikowego o wymiarach 20,70 m x 14,0 m z kostki betonowej o grubości 8 cm, -alei spacerowej szerokości 2,0 m z kostki betonowej o grubości 6 cm. W ramach budowy należy też wykonać: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne oraz roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ dokumenty takie jak: przedmiar robót, uproszczona dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacjach technicznych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.12.90-7, 45.11.13.00-1, 45.23.32.53-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł (słownie złotych: dwa tysiące). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 -Pzp.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo pokój numer 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo pokój numer 17.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki do artykułu pobrań ściągnij
Siwz wraz z Załącznikami od 1 do 6 258,96 KB 163
Załącznik nr 7 Przedmiar robót 26,52 KB 172
Załącznik nr 8 Projekt budowlano-wykonawczy 77,38 KB 164
Załącznik nr 9 Szczegółowa specyfikacja techniczna 634,10 KB 162
załącznik nr 10 Lokalizacja przekoj poprzecznych 1 214,34 KB 165
Załącznik nr 11 Przekroje normalne 184,12 KB 166
Załącznik nr 12 Profil podłużny-alejka 191,65 KB 153
Załącznik nr 13 Przekroje poprzeczne 693,14 KB 167
Załącznik nr 14 Projekt zagospodarowania terenu 1 269,51 KB 188 

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-07-28
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-07-28 12:01
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-07-28 13:04
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2010-07-29 07:43

  Wyświetleń : 314

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo