Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 22 listopada 2017 roku :: Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Zakup i dostawa koparko-ładowarki dla Urzędu Gminy Miastkowo


Data ważności: 05-11-2010 08:45
Miastkowo dn. 26.10.2010r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
FPZ.341-13/10
 
Miastkowo: Zakup i dostawa koparko-ładowarki dla Urzędu Gminy Miastkowo
Numer ogłoszenia: 345564-2010, data zamieszczenia: 26.10.2010 r.
 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa koparko-ładowarki dla Urzędu Gminy Miastkowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 szt. koparko- ładowarki dla Urzędu Gminy Miastkowo plac przy  ul. Długa 7, 18-413 Miastkowo.Koparko-ładowarko fabrycznie nowa rok produkcji 2010,gwarancja minimum 24 miesięce, oznakowanie CE trwałe i czytelne,podzespoły maszyny :silnik, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta, silnik spalinowy wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 95 KM/2200 obr/min., spełniające normę emisji spalin, napęd na cztery koła z możliwością,  na jedną oś, układ hydrauliczny zamknięty z pompą wielotłoczkową; nie mniej niż 227 bar-125 l/minutę,skrzynia biegów sterowana ręcznie z elektrycznym sterowaniem zmiany kierunku jazdy, cztery biegi do przodu, cztery biegi do tyłu,osiągalna prędkość jazdy 40 km/h, kabina ogrzewana spełniająca normy ROPS (ISO3471)FOPS(ISO3449), blokada mechanizmu różnicowego załączana podczas jazdy, łyżka przednia wieloczynnościowa o pojemności powyżej 1,0 m3 z zębami i widłami do palet, udźwig na maksymalną wysokość : 2800 kg, siła wyrywająca powyżej 55 kN, łyżka koparkowa o szerokości nie mniejszej niż 600 mm, kąt obrotu łyżki nie mniejszej niż 205 stopni, głębokość kopania powyżej 5,6 m, siła kopania na łyżce minimalna:51 kN, siła na ramieniu koparkowym powyżej 30 kN,część koparkowa przesuwana poprzecznie,system kompensujący drgania układu ładowarkowego, mechaniczna osłona wału napędowego, otwierane szyby boczne w kabinie operatora, światła drogowe oraz robocze oświetlające miejsce pracy, WYPOSAŻENIE MASZYNY:sygnał cofania,skrzynka narzędziowa z zestawem niezbędnych narzędzi,smarownica,trójkąt ostrzegawczy, gaśnica,lampa migowa,apteczka,DODATKOWE WYPOSAŻENIE :Łyżka skarpowa o szerokości nie mniejszej niż 1,6 m (1600 mm), Pług do śniegu -szerokość nie mniejsza niż 2,60 m.Wszystkie napisy ostrzegawcze, informacyjne oraz instrukcje obsługi umieszczone na zabudowie powinny być wykonane w języku polskim.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo, pokój numer 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2010 godzina 08:45, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo, pokój numer 17.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
                                                                                                             Wójt
                                                                                              Lidia Małgorzata GrzejkaZałączniki do artykułu pobrań ściągnij
SIWZ wraz z Załącznikami 1, 2, 3, 5, 6 210,40 KB 150
Załącznik nr 4 Opis parametrów technicznych i wyposażenia koparko-ładowarki 90,46 KB 155 

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-10-26
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-10-26 12:24
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-10-26 14:32
Ostatnia aktualizacja :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-10-26 14:45

  Wyświetleń : 215

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo