Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Budowa boiska sportowego w Miastkowie


                                                                                       Miastkowo, dn.08.12.2010 r.
FPZ.341-15/10
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Miastkowo: Budowa boiska sportowego w Miastkowie
 
Numer ogłoszenia: 400170 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174829, faks 086 2174829.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego w Miastkowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych w Miastkowie w ramach działania 4.1Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez lokalna grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Sąsiedzi z siedzibą w Łomży.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1.Budowa boiska sportowe wraz z areną i budynku socjalno-magazynowego w Miastkowie ul. Sportowa 1: 1) Wykonanie boiska sportowego. - arena boiska sportowego, - nawierzchnia areny, -bramki do piłki nożnej pełnowymiarowe; 2. Budowa budynku socjalno- magazynowego obejmuje: -roboty ziemne, -fundamenty, -ściany, -stropodach, - stolarka, - roboty wykończeniowe, -roboty zewnętrzne elewacja, - instalacji i urządzenia elektryczne budynki oraz oświetlenia boiska wg kosztorysu branżowego (elektrycznego), -przyłącze wod-kan. oraz instalacje wod. kan wg kosztorysu branżowego (sanitarnego), Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ przedmiary robót, dokumentacje techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacjach technicznych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.23.13.00-8, 45.32.00.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 -Pzp.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr. 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr. 17.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane będzie w ramach działania 4.1Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez lokalna grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Sąsiedzi z siedzibą w Łomży..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
                                                                                                    Wójt
                                                                                       Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wie
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-12-08 11:12
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2010-12-08 12:16
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-10-13 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 649