Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Data ważności: 04-03-2011 14:00
O G Ł O S Z E N I E
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO
W SFERZE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 
1. Rodzaj zadania: popularyzacja dyscypliny sportu –piłka nożna, w tym:
1) prowadzenie drużyny piłki nożnej;
2) wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy;
3) zapewnienie udziału drużyny w rozgrywkach ligowych, w tym opłaty administracyjne, ubezpieczenie i inne;
4) zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych;
5) organizowanie przejazdów w ramach rozgrywek.
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
– 13 000 zł.
 
3. Zasady przyznawania dotacji:
1) otwarty konkurs ofert na realizację zadań w roku 2011 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego odbywa sie zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r Nr 6, poz. 25);
2) o dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Miastkowo, realizujące zadania statutowe z zakresu objętego konkursem;
3) dwie lub więcej organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie mogą złożyć jedną ofertę;
4) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
5) oferta stanowi załącznik do umowy.
 
4. Termin i warunki realizacji zadania
1) zadanie powinno być zrealizowane w okresie 2011 roku;
2) data zakończenia realizacji zadania nie może przekraczać 31 grudnia 2011 roku;
3) realizacja zadania następuje od dnia podpisania umowy.
 
5. Termin składania ofert:
1) warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 4 marca 2011 roku do godziny 1300 w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Miastkowo oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) z dopiskiem „Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu”;
2) oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
6. Oferta:
1) wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania i wzór sprawozdania z wykonania zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 25);
2) wzór oferty jest dostępny w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo oraz na stronie BIP Miastkowo;
3) do oferty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
c) statut.
4) oferent składa ofertę w jednym egzemplarzu z kompletem załączników.
 
7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru:
1) otwarcie ofert nastąpi dnia 4 marca 2011 roku o godzinie 1400 w pokoju nr 17 w Urzędzie Gminy Miastkowo;
2) oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Miastkowo, która oceni je według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
c) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
 
8. W 2010 roku na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 13 000 zł.
 
9. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie BIP Urzędu, stronie internetowej Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl oraz zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
 
10. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonioną organizacją zostanie zawarta umowa na wsparcie realizacji zadnia publicznego.Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
Wzór oferty na realizacje zadań publicznych 5 483,54 KB 282 

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2011-02-03
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-02-04 11:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-02-04 11:00
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2011-02-04 11:01

  Wyświetleń : 613

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo