Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Zapytanie cenowe na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę 400.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Zaruzie-Sosnowiec”. Zamówienie poniżej 14 000 euro


Data ważności: 20-10-2011 10:00
Z A P Y T A N I E   C E N O W E
 
1. Zamawiający  
Gmina Miastkowo
 
2. Przedmiot zamówienia: usługa
 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę 400.000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Zaruzie-Sosnowiec”.
Istotne postanowienia umowy:
1) okres kredytowania 4 lata, tj. do dnia 31.12.2015r. jako ostatecznego terminu spłaty kredytu wraz z odsetkami,
2) oprocentowanie zmienne, ustalone na podstawie stawki WIBOR 1 M z dnia 1 września 2011r, z uwzględnieniem marży,
3) marża niezmienna przez cały okres kredytowania,
4) nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek,
5) przewiduje się przelanie kwoty kredytu na rachunek kredytobiorcy jednorazowo, w całości, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania przez bank pisemnej dyspozycji,
6) uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy, nie później niż do dnia 31.12.2011r.,
7) zabezpieczenie kredytu – deklaracja wekslowa do weksla in blanco,
8) spłata stałych rat kapitałowych będzie następowała od stycznia 2012, do ostatniego dnia każdego miesiąca, a jeżeli ten dzień będzie dniem wolnym od pracy to do najbliższego następującego po nim dnia pracującego.
 
3. Termin realizacji zamówienia
Do dnia 31.12.2011r.
 
4. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32, pok. nr 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty.
 
Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2011r. do godz. 10:00
 
Na kopercie należy umieścić opis:
Oferta na „KREDYT DŁUGOTERMINOWY”
Nie otwierać przed dniem 20.10.2011r., godz. 10:15
 
5. Termin otwarcia ofert:
20.10.2011r. godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie,
ul. Łomżyńska 32, pokój nr 17;
 
6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Skarbnik Gminy – Pani Bożena Wilk,  tel. (86) 217-48-11, fax (86) 217-48-29
 
7. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, według danych:
 
1) nazwa wykonawcy................................................................................
2) adres wykonawcy.................................................................................
3) NIP/REGON.........................................................................................
4) cena wykonania całego przedmiotu zamówienia:
Na przedstawioną cenę kredytu składa się:
WIBOR 1 na dzień 1 września 2011 r. ……..….…..… % + marża …………..………. %
=  łącznie …………..…………………. % (słownie ................................................. %)
 
Niedopuszczalne jest wyszczególnienie w ofercie dodatkowych elementów kosztowych.
 
Do oferty należy załączyć oświadczenie o:
  • posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  • posiadaniu wiedzy i doświadczenia,
  • dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
8.Wybór oferty.
 
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
Zapytanie cenowe 711,71 KB 47
Załącznik nr 1. Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2009 r. 556,08 KB 86
Załącznik nr 2. Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za 2009 r. 863,01 KB 88
Załącznik nr 3. Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2009 r. 278,28 KB 84
Załącznik nr 4. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za 2009 r. 185,56 KB 91
Załącznik nr 5. Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2009 r. 306,33 KB 84
Załącznik nr 6. Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2010 r. 2 728,00 KB 86
Załącznik nr 7. Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za 2010 r. 6 620,71 KB 87
Załącznik nr 8. Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2010 r. 622,97 KB 92
Załącznik nr 9. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za 2010 r. 513,79 KB 88
Załącznik nr 10. Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2010 r. 692,70 KB 88
Załącznik nr 11. Uchwała Rady Gminy Miastkowo w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011-2018 1 518,16 KB 97
Załącznik nr 12. Uchwała Rady Gminy Miastkowo w sprawie zmian WPF Gminy Miastkowo na lata 2011-2016 1 445,65 KB 93
Załącznik nr 13. Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na 2011 r. 8 817,41 KB 92
Załącznik nr 14. Uchwała Radu Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 2 536,98 KB 91
Załącznik nr 15. Zarządzenie Wójta Gminy Miastkowo w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. 13 196,86 KB 91
Załącznik nr 16. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2011 r. przedstawionego przez Gminę Miastkowo 505,86 KB 93
Załącznik nr 17. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miastkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. 524,44 KB 96
Załącznik nr 18. Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 95,84 KB 92
Załącznik nr 19. Uchwała Rady Gminy Miastkowo w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miastkowo 167,16 KB 91
Załącznik nr 20. Zaświadczenie GKW o wyborze Wójta Gminy Miastkowo 267,77 KB 93 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk2011-10-10
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-10-10 10:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-10-10 10:07
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2011-10-10 10:47

  Wyświetleń : 201

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo