Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 25 listopada 2017 roku :: Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie o przetargu  pisemnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego z zasobu Gminy Miastkowo


Data ważności: 13-04-2012 12:00

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU  PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z ZASOBU GMINY MIASTKOWO


Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U z 2004 r. Nr 207 poz. 2108, Dz. U z 2009 r. Nr 55 poz. 450) Wójt Gminy Miastkowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego niżej opisanego;

 

 1. Adres nieruchomości – lokalu użytkowego : wieś  Miastkowo ul Łomżyńska 32.
 2. Oznaczenie nieruchomości / lokalu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.
 • Własność Gminy Miastkowo, powiat Łomżyński, KW Nr LM!L/00027418, prowadzona w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży.
 • Lokal wydzielono na parterze budynku zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 177.    
 1. Przeznaczenie  lokalu i sposób  zagospodarowania.
  1) Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy wydzielony na parterze budynku Urzędu Gminy Miastkowo, przystosowany do prowadzenia punktu aptecznego

o powierzchni użytkowej 60 m2. Wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie olejowe. Stan lokalu ocenia się  jako dobry.

 1. Przewiduje się termin oddania w najem - okres  5  lat od dnia zawarcia umowy.
 2. Wyjściowa stawka czynszu za 1 m2 wynosi kwotę:  16 zł netto.

        Czynsz obejmuje ogrzewanie lokalu, zużycie energii oraz odbiór nieczystości płynnych. Najemca będzie ponosił koszty na podstawie odrębnej umowy za wywóz nieczystości stałych oraz płacił należne podatki.

 1. Termin płatności :  7 dni od daty otrzymania faktury.

W trakcie trwania najmu wysokość czynszu może ulec podwyższeniu bez potrzeby pisania aneksu do umowy najmu o wskaźnik inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS.

 1. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

  1) oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na najem lokalu użytkowego – punkt apteczny” do dnia 13 kwietnia 2012 r. do godziny 1200  w pokoju Nr 17 lub na adres: Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo ,

  2) oferta powinna zawierać:

  a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  b) datę sporządzenia oferty;
  c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami  przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Do oferty należy dołączyć kopie dowodu wniesienia wadium, potwierdzone kserokopie dowodu osobistego, ponadto w przypadku spółki cywilnej umowę zawartą pomiędzy wspólnikami lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego innego podmiotu prawnego składającego ofertę.

 1. Termin i miejsce zapoznania się z dodatkowymi warunkami przetargu;  
  Oferenci przed złożeniem oferty powinni zapoznać się z regulaminem przetargu, który znajduje się  w  Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami pokój Nr  17, dostępny  do zapoznania się z jego treścią w godzinach  od  800 do 1500  w dni robocze. We wskazanym czasie można jednocześnie dokonać oględzin lokalu przeznaczonego do wynajęcia.
 2. Termin i  miejsce części jawnej przetargu;   16 kwietnia 2012 r. godzina 1230. siedziba Urzędu Gminy Miastkowo. pokój nr 17 ( I piętro)
 3. Wysokość wadium i warunki zapłaty :  W przetargu mogą brać  udział osoby, które wpłaciły wadium wynosi 100 zł, do dnia 13 kwietnia 2012 r. do godz. 14.30 w kasie Urzędu Gminy Miastkowo lub przelewem na konto nr Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo Nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. Wadium płatne
  w pieniądzu, waluta PLN.  Uczestnikom przetargu, których oferta nie została wybrana wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.
 4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy, wadium przez niego wpłacone przepada na rzecz Wynajmującego.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo
  ul .Łomżyńska 32, pokój nr 17 { I piętro} lub telefonicznie pod nr 86 217 49 96.

WÓJT

Jerzy Wróblewski 

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska2012-03-06
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-06 15:16
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-06 15:16

  Wyświetleń : 255

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo