Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 18 listopada 2017 roku :: Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Dostawa autobusu dla Gminy Miastkowo w celu dowożenia dzieci do szkół


Data ważności: 25-10-2012 10:00

Numer ogłoszenia: 220291 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa autobusu dla Gminy Miastkowo w celu dowożenia dzieci do szkół.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, autobusu 25 osobowego, rok produkcji 2012 w celu dowożenia dzieci do szkól z terenu Gminy Miastkowo. DANE TECHNICZNE: fabrycznie nowy, rok produkcji 2012, rozstaw osi min. 4325mm, silnik diesla o poj. 1900cm3- 2100cm3, moc 150KM-165KM, norma emisji spalin EURO 5, skrzynia manualna 6-biegowa, napęd na tylną oś, koła bliźniacze. WYPOSAŻENIE: system kontroli trakcji: ABS, ASR, ESP, EBV, BAS, tachograf cyfrowy oraz legalizacja, wspomaganie kierownicy, regulowany fotel kierowcy, immobiliser, centralny zamek z pilotem, elektryczne i podgrzewane lusterka, elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, kierunkowskazy zintegrowane w lusterkach, koło zapasowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem, gaśnica, trójkąt, chlapacze tylne i przednie, hamulce tarczowe z przodu i tyłu, drzwi dwuskrzydłowe z tyłu pojazdu, szyby boczne, firanki przeciwsłoneczne, główne wejście do pojazdu przez drzwi rozsuwane otwierane elektrycznie, wyposażone w automatycznie wysuwany stopień spod pojazdu, fotele pasażerów rodzaj międzymiastowy z regulacją oparcia, fotele w części pasażerskiej wyposażone w pasy 3-punktowe, rączki, podłokietniki po zewnętrznych stronach siedzisk, fotele zamontowane na systemie szynowym, fotele zastosowane na płaskiej podłodze, klimatyzacja dachowa z rozprowadzeniem centralnym w sufitowych tunelach, ogrzewanie wodne, zestaw audio: radio z funkcjami cd,mp3, nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej, młoteczki bezpieczeństwa min. 3szt, uchwyty wejściowe w drzwiach przednich, oznakowanie wyjść awaryjnych, oznakowanie o zapięciu pasów bezpieczeństwa, podłoga wyłożona wykładziną wodoodporną oraz antypoślizgową, wnętrze w całości wykonane z tapicerki miękkiej, wieszaki ubraniowe na słupkach okiennych, izolacja dźwiękowo-termiczna pojazdu Ponadto dostawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy i modyfikacji autobusów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy - Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina). 7. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przy dokonywaniu oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający będzie się kierował regułą spełnia albo nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 pokój Nr 17, tel. 86 217 49 96.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 pokój Nr 17, tel. 86 217 49 96.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
SIWZ z załącznikami 1-4 238,05 KB 177
Zmiana treści SIWZ 136,19 KB 125
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 172,82 KB 142
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 2 255,24 KB 61
Zmiana treści SIWZ - II 132,59 KB 75
Zmiana treści SIWZ - III 159,49 KB 60
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 3 142,63 KB 50 

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż2012-10-16
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-10-16 14:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-10-16 14:48
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2012-10-19 12:53

  Wyświetleń : 180

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo