Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Łuby-Kurki, Zaruzie i Kuleszka


Data ważności: 22-04-2014 10:00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

Miastkowo: Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach:
Łuby-Kurki, Zaruzie i Kuleszka

Numer ogłoszenia w BZP: 73795 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,
woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Łuby-Kurki, Zaruzie i Kuleszka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Łuby-Kurki, Zaruzie i Kuleszka. Zakres planowanej inwestycji obejmuje w szczególności: 1) ogrodzenie terenów przeznaczonych pod plac zabaw: a) Łuby Kurki - część działki nr 50/2, b) Zaruzie - część działki nr 482/2 c) Kuleszka - część działki nr 105 2) wyposażenie każdego z wyżej wymienionych placów zabaw w następujące obiekty małej architektury: a) 1 zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, b) 1 huśtawka pojedyncza, c) 1 huśtawka podwójna, d) 1 huśtawka równoważna pojedyncza, e) 1 zabawka na sprężynie, f) 2 ławki, g) 1 kosz na śmieci. Szczegółowy opis robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: przedmiary robót i projekty budowlane. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w dokumentacji . Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza w tej kwestii składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Pzp..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn zm.) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy - Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina!). 7. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia wg. reguły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia wg. reguły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia wg. reguły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia wg. reguły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia wg. reguły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku korzystania z wiedzy, doświadczenia, zdolności finansowej, potencjału technicznego czy osobowego innych podmiotów, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
SIWZ wraz z załącznikami nr 1-5 92,20 KB 179
Załącznik nr 6 Projekt budowlany (Łuby-Kurki) 3 129,92 KB 194
Załącznik nr 7 Projekt budowlany (Zaruzie) 3 346,04 KB 167
Załącznik nr 8 Projekt budowlany (Kuleszka) 2 963,73 KB 171
Załącznik nr 9 Przedmiar robót (Łuby-Kurki) 615,63 KB 163
Załącznik nr 10 Przedmiar robót (Zaruzie) 612,39 KB 156
Załącznik nr 11 Przedmiar robót (Kuleszka) 611,61 KB 165
Pytania i odpowiedzi_1 799,55 KB 48
Zmiana treści SIWZ_1 303,38 KB 44
Załącznik nr 6 Projekt budowlany (Łuby-Kurki) UAKTUALNIONY na dzień 14.04.2014 2 871,89 KB 61
Załącznik nr 7 Projekt budowlany (Zaruzie) UAKTUALNIONY na dzień 14.04.2014 2 712,96 KB 44
Załącznik nr 8 Projekt budowlany (Kuleszka) UAKTUALNIONY na dzień 14.04.2014 2 686,10 KB 50 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk2014-04-04
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 13:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-04 13:12
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2014-04-14 13:04

  Wyświetleń : 340

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo