Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 18 listopada 2017 roku :: Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Sulkach


Data ważności: 29-07-2014 09:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

Miastkowo: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Sulkach
Numer ogłoszenia: 152193 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Sulkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz przebudowa i rozbudowa niżej wymienionych dróg gminnych
w Sulkach: a) droga gminna nr 105833B - ul. Wesoła: - przebudowa na odcinku od km 0+026,25 do km 0+797,68 (z wyłączeniem odcinka od km 0+502,35 do 0+524,70), - przebudowa i rozbudowa na odcinku od km 0+502,35 do km 0+524,70; b) droga gminna nr 105898B - ul. Polna: przebudowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+240,16. 2. Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
a) w obrębie ul. Wesołej: - na odcinku od km 0+026,25 do km 0+797,68 (z wyłączeniem odcinka od km 0+502,35 do 0+524,70): wykonanie nakładki bitumicznej (warstwy ścieralnej i warstwy wyrównawczo-wiążącej) na istniejącej nawierzchni bitumicznej, natomiast na końcowym odcinku drogi - wykonanie pełnej konstrukcji drogi, - na odcinku od km 0+502,35 do km 0+524,70: przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejącego przepustu pod zjazdem na drogę boczną oraz przebudowę istniejącego przepustu pod drogą główną; b) w obrębie
ul. Polnej: wykonanie nakładki bitumicznej (warstwy ścieralnej i warstwy wyrównawczo-wiążącej) na istniejącej nawierzchni bitumicznej. Szczegółowy opis robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ: przedmiary robót, projekty budowlane oraz STWiOR..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275, z późn zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy - Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina!). 7. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku wg. reguły spełnia / nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku wg. reguły spełnia / nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku wg. reguły spełnia / nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku wg. reguły spełnia / nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku wg. reguły spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pok. nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pok. nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
SIWZ z załącznikami nr 1-5 7 718,45 KB 144
Załącznik nr 6 Przedmiar robót (Sulki ul Wesoła - przebudowa) 987,38 KB 142
Załącznik nr 7 Przedmiar robót (Sulki ul.Wesoła - przebudowa i rozbudowa) 827,82 KB 146
Załącznik nr 8 Przedmiar robót (Sulki ul. Polna) 631,48 KB 135
Załącznik nr 9 Projekt budowlany (Sulki ul. Wesoła - przebudowa) 15 201,35 KB 163
Załącznik nr 10 Projekt budowlany (Sulki ul. Wesoła - przebudowa i rozbudowa) 17 756,15 KB 135
Załącznik nr 11 Projekt budowlany (Sulki ul. Polna) 7 822,40 KB 139
Załącznik nr 12 SSTWiOR (Sulki ul. Wesoła) 44 095,16 KB 168
Załącznik nr 13 SSTWiOR (Sulki ul. Polna) 23 646,02 KB 127
Pytania i odpowiedzi 1 193,91 KB 35
Zmiana treści SIWZ 196,08 KB 29
Załącznik nr 8 Przedmiar robót (Sulki ul. Polna) UAKTUALNIONY na dzień 22.07.2014 62,88 KB 40 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk2014-07-14
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-14 10:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-14 10:01
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2014-07-22 14:28

  Wyświetleń : 317

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo