Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Rydzewie: ul. Długa, ul. Kościelna i ul. Piaskowa


Data ważności: 20-08-2014 09:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

Miastkowo: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Rydzewie:
ul. Długa, ul. Kościelna i ul. Piaskowa

Numer ogłoszenia: 168875 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Rydzewie: ul. Długa, ul. Kościelna i ul. Piaskowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa niżej wymienionych dróg gminnych w Rydzewie (gmina Miastkowo): 1. droga gminna nr 105896B - ul. Długa, 2. droga gminna nr 105895B - ul. Kościelna, 3. droga gminna nr 105893B - ul. Piaskowa. Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej gruntowej i gruntowo-żwirowej nawierzchni jezdni na nawierzchnię bitumiczną oraz przebudowę kablowej linii telekomunikacyjnej. Szczegółowy opis robót do wykonania określają załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa oraz STWiOR..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy - Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina!). 7. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi wg. reguły spełnia / nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi wg. reguły spełnia / nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi wg. reguły spełnia / nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi wg. reguły spełnia / nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi wg. reguły spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pok. nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pok. nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
SIWZ z załącznikami nr 1-5 7 413,25 KB 154
Załącznik nr 6 Przedmiar robót (ul.Długa) 40,31 KB 140
Załącznik nr 7 Przedmiar robót (ul. Kościelna) 40,67 KB 137
Załącznik nr 8 Przedmiar robót (ul. Piaskowa) 40,44 KB 147
Załącznik nr 9 Projekt budowlany (ul. Długa) 15 159,06 KB 154
Załącznik nr 10 Projekt budowlany (ul. Kościelna) 15 582,28 KB 138
Załącznik nr 11 Projekt budowlany (ul. Piaskowa) 15 932,89 KB 146
Załącznik nr 12 Przedmiar robót - branża telekomunikacyjna (ul. Długa) 358,99 KB 163
Załącznik nr 13 Przedmiar robót - branża telekomunikacyjna (ul. Kościelna) 214,73 KB 139
Załącznik nr 14 Przedmiar robót - branża telekomunikacyjna (ul. Piaskowa) 182,32 KB 135
Załącznik nr 15 Projekt wykonawczy telekomunikacyjny (ul. Długa) 3 744,16 KB 134
Załącznik nr 16 Projekt wykonawczy telekomunikacyjny (ul. Kościelna) 1 859,82 KB 135
Załącznik nr 17 Projek twykonawczy telekomunikacyjny (ul. Piaskowa) 1 914,68 KB 155
Załącznik nr 18 STWiORB (ul. Długa) 750,30 KB 139
Załącznik nr 19 STWiORB (ul. Kościelna) 750,52 KB 139
Załącznik nr 20 STWiORB (ul. Piskowa) 750,41 KB 137
Pytania i odpowiedzi 1 366,78 KB 41 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk2014-08-05
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-08-05 10:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-08-05 10:57
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2014-08-13 12:49

  Wyświetleń : 271

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo