Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo


Data ważności: 29-09-2014 09:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy

Miastkowo: Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo
Numer ogłoszenia: 199599 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie gminy Miastkowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miastkowo w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, polegająca na: a) dostawie i montażu wyposażenia placów zabaw, b) dostawie i montażu wyposażenia toalet, c) dostawie i montażu mebli, d) dostawie i montażu wyposażenia kuchni, wyposażenia wnętrz, wyposażenia do utrzymania czystości oraz artykułów zapewniających bezpieczeństwo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 10 do SIWZ, zawierający opis poszczególnych części zamówienia, charakterystykę, parametry i ilość poszczególnych produktów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Podana charakterystyka i parametry poszczególnych produktów określają minimalne wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do 4 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy dwóch szkołach podstawowych: a) Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Miastkowie, ul. Łomżyńska 22, 18-413 Miastkowo, b)Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rydzewie, ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo. Wszystkie dostarczone produkty muszą spełniać następujące warunki: a) są fabrycznie nowe, wolne od wad i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, b)są wysokiej jakości, posiadają wysokie cechy użytkowe, c) posiadają dołączone instrukcje dotyczące użytkowania w języku polskim, d) posiadają okres gwarancji nie krótszy niż: 12 miesięcy, chyba że opis zawarty w załączniku nr 10 do SIWZ stanowi inaczej, e) posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i spełniają wymogi norm określonych obowiązującym prawem w tym posiadają znak bezpieczeństwa i są dopuszczone do użytkowania przez dzieci w placówkach oświatowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-2, 16.31.10.00-8, 44.41.17.00-1, 39.16.10.00-8, 39.12.10.00-6, 39.20.00.00-4, 39.22.00.00-7, 39.51.54.10-2, 44.11.22.00-0,

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi wg reguły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi wg reguły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi wg reguły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi wg reguły spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi wg reguły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia 2 placów zabaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 10 do SIWZ, zawierający opis części zamówienia, charakterystykę, parametry i ilość poszczególnych produktów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Podana charakterystyka i parametry poszczególnych produktów określają minimalne wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-2, 16.31.10.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia toalet.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia toalet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 10 do SIWZ, zawierający opis części zamówienia, charakterystykę, parametry i ilość poszczególnych produktów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Podana charakterystyka i parametry poszczególnych produktów określają minimalne wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.17.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa i montaż mebli.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 10 do SIWZ, zawierający opis części zamówienia, charakterystykę, parametry i ilość poszczególnych produktów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Podana charakterystyka i parametry poszczególnych produktów określają minimalne wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.12.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni, wyposażenia wnętrz, wyposażenia do utrzymania czystości oraz artykułów zapewniających bezpieczeństwo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia kuchni, wyposażenia wnętrz, wyposażenia do utrzymania czystości oraz artykułów zapewniających bezpieczeństwo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 10 do SIWZ, zawierający opis części zamówienia, charakterystykę, parametry i ilość poszczególnych produktów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Podana charakterystyka i parametry poszczególnych produktów określają minimalne wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.20.00.00-4, 39.22.00.00-7, 39.51.54.10-2, 44.11.22.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
SIWZ 4 865,15 KB 103
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 140,01 KB 96
Załącznik nr 2 - Zestawienie kosztów Część I 98,27 KB 114
Załącznik nr 3 - Zestawienie kosztów Część II 99,36 KB 109
Załącznik nr 4 - Zestawienie kosztów Część III 109,02 KB 108
Załącznik nr 5 - Zestawienie kosztów Część IV 116,08 KB 102
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 98,53 KB 87
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 97,32 KB 95
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 102,97 KB 87
Załącznik nr 9 - Projekt umowy 163,19 KB 108
Załącznik nr 10 - Opis przedmiotu zamówienia 225,53 KB 144
Załącznik nr 11 - Projekt zagospodarowania działki w Miastkowie 519,72 KB 88
Załącznik nr 12 - Projekt zagospodarowania działki w Rydzewie 574,98 KB 86 

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-09-19
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-09-19 10:42
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-09-19 10:42
Ostatnia aktualizacja :Katarzyna Kuczyńska2014-09-19 11:32

  Wyświetleń : 278

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo