Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 22 listopada 2017 roku :: Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> ZAPROSZENIE do składania ofert na usługi integracji społecznej


Data ważności: 19-12-2008 15:00
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Miastkowo uzyskała dotację w wysokości 227.098 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miastkowo, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
- usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych
przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych, lub też dotyczy usług
świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów ( nie dotyczy PPWOW);
- usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie
się w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Łomżyńska ul. Łomżyńska 25/ 1, 18 – 413 Miastkowo, dnia 15 grudnia 2008 r. o godzinie 1100.

3. PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku
z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności
w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych
do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część,
jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć.
Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

WARIANTY
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Część I.
Usługi dla osób dzieci i młodzieży oraz rodzin:
1. rozwój opieki profesjonalnej nad dziećmi przebywającymi w środowisku domowym ( w tym na kontraktach socjalnych rodzin niewydolnych wychowawczo)

Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę: 120.000 zł

Część II.
Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin:
2. rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla społeczności lokalnej w miejscach
istniejących wraz z dowozem osób z terenu Gminy – zajęcia edukacyjne dot. zdrowia,
rehabilitacji, szkolenie z obsługi Internetu, taneczne itp.

Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę: 20.000 zł

Część III
Wsparcie szkoleniowe (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.):
3. podniesienie kwalifikacji osób pracujących w środowisku – szkolenie animatorów
społecznych,
4. podniesienie kompetencji rolników grup z gospodarstw niskodochodowych.

Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę: 16.000 zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: [1 godzina/dzień/tydzień/miesiąc] pracy usługodawcy] / [wykonanie usług opisanych powyżej na rzecz 1 beneficjenta]

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze,
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe
jednostki organizacyjne.

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
w odniesieniu do zadania opisanego w części I.1 poprzez m.in.
a) uruchomienie i prowadzenie 3 miejsc- konstruktywnych form spędzania czasu
dla dzieci i ich opiekunów (alternatywne formy edukacyjne – dzieci w wieku 1-7 lat
z opiekunkami/ opiekunami)
b) czas dostępności miejsc min 6 dni w tygodniu po min 4 h
c) ilość odbiorców w jednym miejscu- min 15 dzieci i 15 rodziców
d) program ma obejmować spotkania i warsztaty edukacyjne, nauka zabaw rozwojowych,
e) zapewnienie pomocy specjalistycznej - konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych
f) uaktywnienie rodziców poprze imprezy rodzinne z zabawą
g) dysponowanie w każdym miejscu min. 1 osobą z wykształceniem wyższym kierunek pedagogika lub pokrewne
h) opracowanie raportu oceny zadowolenia z usług, również na podstawie ankiet programu

Podstawa rozliczenia- 1 m-c lub 1 tydzień

w odniesieniu do zadania opisanego w części II.2
a) zapewnienie osób z doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim
do proponowanych zajęć;
b) grupa odbiorców w każdej kategorii wiekowej powyżej 20 osób
c) dowóz osób spoza miejscowości Miastkowo na zajęcia min 1 raz w tygodniu
d) zajęcia muszą mieć szeroką informację i promocję
e) opracowanie raportu oceny zadowolenia z usług, również na podstawie ankiet programu

Podstawa rozliczenia- 1 godzina lub osoby

w odniesieniu do zadania opisanego w części III.3,4
a) zapewnienie osób z doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim
do proponowanych zajęć.
b) opracowanie raportu oceny zadowolenia z usług, również na podstawie ankiet programu
c) grupy odbiorców kwalifikowane przy pomocy ops, min 20 osobowe na 1 szkoleniu, min 2 szkolenia dla grup – animatorów i rolników
d) przewidziane konsultacje na pracę indywidualną z osobami uczestniczącymi
w szkoleniu

Podstawa rozliczenia- 1 godzina, 1 osoba, 1 szkolenie

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych
do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie ul. Łomżyńska 32, 18 – 413 Miastkowo pokój nr 6
lub za pośrednictwem poczty na w/w adres w terminie do 19 grudnia 2008 r.
b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług dla osób starszych oraz rodzin, usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin lub wsparcie szkoleniowe (szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.), ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT
1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami), (jeśli takie
negocjacje okażą się niezbędne),

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu dwóch tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(-ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach
załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie
się z p. Katarzyną Sawicką (pracownik socjalny), pokój nr 6, Tel/ fax (086) 217-48-23,
e-mail: katarzyna.sawicka@vp.plZałączniki do artykułu pobrań ściągnij
formularz oferty technicznej 55,00 KB 46
formularz oferty finansowej 45,00 KB 39
wzór umowy na świadczenie usług społecznych 45,50 KB 48
wzór porozumienia 37,00 KB 47
wzór sprawozdania 45,50 KB 44 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-11-28 09:08
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-11-28 09:15
Ostatnia aktualizacja :Janina Cwalina2008-11-28 09:52

  Wyświetleń : 152

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo