Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 21 listopada 2017 roku :: Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> O G Ł O S Z E N I E otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo


Data ważności: 09-06-2006 15:00
ZARZĄDZENIE NR 11 /06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 maja 2006 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Jerzy Wróblewskizałącznik
do zarządzenia Nr 11 /06
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 5 maja 2006 r.


O G Ł O S Z E N I E
otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo


1. Rodzaj zadania : obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania- 6.000 zł.
3. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie wakacji szkolnych w 2006 roku.,tj od 25 czerwca do 31 sierpnia 2006 r.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 9 czerwca 2006 r. do godziny 1500 w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Miastkowo oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz..U. Nr 193, poz. 1891) z dopiskiem „Konkurs”.
Druk oferty można pobrać ze strony internetowej gminy http://bip.miastkowo.pl/index.php?wiad=397 lub w pok. nr 10 w Urzędzie Gminy Miastkowo.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru sądowego o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
2) informacje o dotychczasowych osiągnięciach,
3) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
6. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Złożone oferty są rozpatrywane i oceniane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według kryteriów wymienionych w pkt 10.
8. Ostateczną decyzje o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy
9. Rozstrzygnięcie Konkursu ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
10. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące
udział w konkursie,
2) oszczędną kalkulacją kosztów realizacji zadania – koszty realizacji zadania w
stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem,
3) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy
4) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania podobnego rodzaju.

11. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od upływu terminu ich składania..
12. Z wnioskodawcą, który będzie realizował zadanie podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem umowy określonym w rozporządzeniu wymienionym w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
13. Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na specjalnie w tym celu
wyodrębniony rachunek „realizującego zadanie” w ciągu 14 dni od dnia podpisania
umowy.
14. W 2005 r. na realizację powyższego zadania przeznaczoną kwotę 0 zł.


 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-05-05 09:40
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-05-05 09:52

  Wyświetleń : 122

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo