Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYZYJ 14 000 EURO (przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej)


Data ważności: 14-08-2008 10:00
MK. 341- 1/08

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYZYJ 14 000 EURO

Przedmiot zamówienia: przebudowa przepustu przez c.b.n drogi gminnej Rydzewo-Nowosiedliny w km 0,030,09

I . NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiającym jest:
Nazwa: Gmina Miastkowo
Adres: 18-413 Miastkowo, ul. Łomżyńska 32
Adres poczty elektronicznej: bmalz@op.pl.
Strona internetowa: www.bip.miastkowo.pl
Numer telefonu: 0 (86) 217-49-96
Numer faksu: 0 (86) 217-48-23
Godziny urzędowania: od 715 do 1515

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 euro.
1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa zamówień publicznych.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz..U.z 2007r. Nr 223, poz.1655),
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605),
3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz.U z 2007r. Nr 241.poz.1763)
III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane, które zostaną wykonane w ramach rzebudowy przepustu przez c.b.n w ciągu drogi gminnej nr 105878B Rydzewo - Nowosiedliny gm. Miastkowo w lokalizacji 0+0,30,09 km na działce o numerze 165, kategoria obiektu V
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg.
Szczegółowy zakres robót:
1. Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych.
2. Wykonanie wykopów.
3. Wykonanie nasypów.
4. Przepusty pod koroną drogi.
5. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
6. Nawierzchnia żwirowa.
7. Umocnienie skarp brukowcem.
8. Przepusty pod zjazdamiPrace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 30 września 2008 roku od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki :
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
• nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania..

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.:

• przy dokonywaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „ spełnia albo nie spełnia’,
• niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania ; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający odrzuca ofertę, która:
• jest nie zgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
• została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert
• zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny
• w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgłosił się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się :
• wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych
• wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności
• wykonawców, którzy nie złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
• wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udział w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Wykonawca składa formularz ofertowy - – załącznik nr 1 oraz:
1/oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem załącznika nr 2.

2/odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


Zamawiający żąda w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, następujących dokumentów:

1/wykazu wykonanych robót budowlanych w roku 2007 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. – załącznik nr 4
Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie zawodowe potwierdzone zostało referencjami bądź protokołami odbioru,
2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zmówienie ( konsorcjum), zgodnie z art.23 w związku z art.141 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:
1/wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w pkt.2, dokumenty wymienione w pkt.3 składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie.
2/wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum; w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum;
3. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.
2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
3) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.
4) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.
5) Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem “za zgodność z oryginałem”.
4. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski.
3) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4) Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
5. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.
1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę,
2) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób,
3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę,
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
5. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
6. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w rozdziale IX niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany rozdziale 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
“Oferta na przebudowa przepustu przez c.b.n drogi gminnej Rydzewo-Nowosiedliny w km 0,030,09”
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 14 SIERPNIA 2008r. do godz. 10.00 na adres zamawiającego podany rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pokój nr 18.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2008r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, pokój nr 18 .
7. Otwarcie ofert jest jawne.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
9. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu wniesienia protestu
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.
W cenę (koszt) zadania należy wkalkulować:
1) koszt obsługi geodezyjnej ( wytyczenie , inwentaryzacja powykonawcza),
2) koszt naprawy urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie budowy,
3) zabezpieczenie zmiany organizacji ruchu,
4) inne .
2. Cena oferowana powinna być podana następująco:
1) cena netto( bez VAT)
2) stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT )
3) cena brutto ( z VAT);
3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT)
4. Cena brutto( z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych
polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku ( grosze ).
5. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony
w art.88 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIIII. OPIS KRYTERIOW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY, BĘDZIE SIĘ KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nie odrzucone Zamawiający przyjął kryterium.
2. Sposób oceny ofert- opis kryterium: Cena - 100%
Ocena poszczególnego kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 – 100pkt. Porównując ceny ofert wg wzoru cena najniższa / ceny badanej x 100 pkt
3. Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1.O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
2.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 PZP.

XV ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z organizacją przedmiotowej umowy. Zamawiający reguluje należności za całość lub poszczególne części zamówienia w postaci faktury/faktur po dokonaniu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Osoby przewidziane do realizacji/wykonania zamówienia posiadają odpowiednie umocowania od wykonawcy. Formularz postanowień umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Przed upływem terminu do składania ofert – w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
3. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.
4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot
nieuprawniony.
7. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
8. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są załączniki.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Numer 1. Wzór Formularza Ofertowego
Numer 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Numer 3. Formularz postanowień umowy.
Numer 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatniego roku robót budowlanych
Numer 5. Kosztorys ofertowy
Numer 6. Przedmiar robót
Numer 7. Specyfikacja techniczna

Zatwierdzam, dn. 24.07.2008r.

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka


Załącznik nr 1


(pieczęć firmy)
FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy
Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu: 0 (**)
Numer faksu: 0 (**)
Numer REGON:
Numer NIP:
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

nr sprawy MK. 341- 1 /2008
1. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Cena netto: zł
VAT: zł
Cena brutto: zł
Słownie:

2. W terminie do dnia …………………….
3. Akceptuje warunki płatności określone w istotnych warunkach umowy.
4. Oferuje gwarancję wynoszącą ………
5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą oferta na czas wskazany w SIWZ
6. Oświadczam, że akceptuję warunki SIWZ i nie wnoszę do nich uwag.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z załącznikami do SIWZ wzorem umowy i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.


……………………………..dn…………..
…………………………………..
/ podpis i pieczęć Wykonawcy/Załącznik nr 2


OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( publicznych Dz.U Nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami ( Dz. U Nr 79 poz.551 z 2006 r) składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy PZP tj.
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.


________________________________      _________________________________
Miejscowość i data   Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy


Załącznik 3


U M O W A
Nr ZP.342-……./08


zawarta w dniu ………….. w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32 pomiędzy Gminą Miastkowo zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. Panią Lidię Małgorzatę Grzejka - Wójta Gminy,

a .........................................................................................
zwanym dalej „ wykonawcą” reprezentowanym przez :
1. ....................................... - .............................
2. ....................................... - .............................
w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym w dniu ..................... , o następującej treści:

§ 1
Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane, które zostaną wykonane w ramach rzebudowy przepustu przez c.b.n w ciągu drogi gminnej nr 105878B Rydzewo - Nowosiedliny gm. Miastkowo w lokalizacji 0+0,30,09 km na działce o numerze 165, kategoria obiektu V

- zgodnie z kosztorysem ofertowym, przedmiarem robót, projektem budowlanym oraz szczegółową specyfikacją techniczną.
§ 2

Termin rozpoczęcia robót - .....................................
Termin zakończenia robót i przekazania do eksploatacji do dnia - 30 września 2008r.

§ 3

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w dniu ................................
W przypadku przesunięcia terminu przekazania placu budowy i dokumentacji, termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu o taką samą ilość dni.

§ 4

W przypadku konieczności wykonania zamówienia uzupełniającego-robót nieprzewidzianych lub nie ujętych w przedmiarze robót, wykonawca przed rozpoczęciem tych robót zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę zamawiającego co do rodzaju, zakresu i wartości oraz sposobu wykonania i rozliczenia. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych / roboty uzupełniające, zamienne, nie wykonane / wynikających z potrzeb technicznych po jednoznacznej ich akceptacji przez zamawiającego i nadzór autorski.

§ 5

Zamawiający określi przy odbiorze robót termin usunięcia ewentualnych usterek, niedoróbek i wad. Odbiór robót przez zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez wykonawcę gotowości obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów potwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Czynności odbioru wykonanych robót ustala się wg następujących zasad:
- kierownik budowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności wykonania, przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i otrzymaniem wyników powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, wpisem do dziennika budowy stwierdza wykonanie i zgłasza gotowość przedmiotu umowy do odbioru,
- potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 7 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy,
- o osiągnięciu gotowości do odbioru wykonawca obowiązany jest zawiadomić na piśmie zamawiającego,
- zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia robót do odbioru zawiadamiając o tym wykonawcę. Odbiór będzie połączony z przekazaniem użytkownikowi przez zamawiającego przedmiotu odbioru do eksploatacji. W czynnościach odbioru powinien uczestniczyć: kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski, przedstawiciel użytkownika, przedstawiciel nadzoru sanitarnego, przedstawiciel straży pożarnej, przedstawiciel zarządcy dróg oraz inni, których obecność została ustalona w trakcie uzgadniania projektu technicznego zadania,
- najpóźniej na 14 dni przed odbiorem wykonawca przedkłada inspektorowi nadzoru dokumenty powykonawcze celem sprawdzenia i skompletowania operatu powykonawczego w tym dokumenty wynikające z przepisów prawa budowlanego niezbędne do przekazania właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
- jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone , że przedmiot odbioru z powodu nie skończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób z wynikiem pozytywnym, istnienia wad i usterek nie nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może odmówić odbioru,
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania po raz drugi, natomiast jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

§ 6

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót ustala się na kwotę .................... zł
słownie: .......................................................................................................... , łącznie z podatkiem VAT ( zgodnie z przedstawioną ofertą ) w tym ... % VAT tj. ...............zł..
Wartość wynagrodzenia gwarantuje wykonanie całego zakresu rzeczowego zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy.
Po dokonaniu odbioru końcowego nastąpi rozliczenie robót fakturą końcową płatną w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia wraz z protokołem odbioru końcowego z uwzględnieniem opłaconych faktur za częściowe wykonanie.

Wynagrodzenie uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy oraz koszty określone w rozdziale XV specyfikacji niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót tj.
- koszt obsługi geodezyjnej ( wytyczenie , inwentaryzacja powykonawcza),
- zabezpieczenie zmiany organizacji ruchu,
- koszt naprawy urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie budowy,
- inne,
Wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne bez względu na zmiany poziomu cen materiałów, cen najmu sprzętu budowlanego i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na wykonanie rozmiarów rzeczowych będących przedmiotem umowy zgodnie z treścią art.632 § 1 kc.
Zmiana wartości wynagrodzenia wykonawcy określona w § 6 będzie mogła nastąpić wyłącznie w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia przez zamawiającego rozmiarów rzeczowych.

§ 7

Strony ustalają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci kary umowne:
- w przypadku odstąpienia od warunków umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
- za zwłokę wykonania zadania określonego w § 1 niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Jeżeli kary przekroczą 50% wartości umownej, umowa automatycznie staje się nieważna.
- za zwłokę usunięcia wad i awarii w wysokości 0,5% wartości przedmiotu odbioru liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i awarii.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne:
- w przypadku odstąpienia od warunków umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
- za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy, która z tej przyczyny będzie realizowana ze zwłoką,
- za zwłokę w zapłacie faktury powstałą z winy zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

§ 8

Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat, od daty odbioru końcowego.
Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt i w ustalonym terminie z zamawiającym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za:
- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
- usunięcie wad stwierdzonych w trakcie wykonawstwa, w toku czynności odbioru i ujawnione w okresie rękojmi,

§ 9

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie oraz oznakowanie robót i utrudnień związanych z wykonywanymi robotami w obrębie placu budowy od daty przejęcia terenu budowy do czasu końcowego odbioru.

§ 10

1. Osoba odpowiedzialna ze strony wykonawcy za realizację przedmiotu umowy – kierownik budowy – ....................................
2. Osoba odpowiedzialna ze strony zamawiającego za realizację przedmiotu umowy – inspektor nadzoru – ....................................

3. Wykonawca od chwili rozpoczęcia robót do czasu przekazania Zamawiającemu ponosi całkowitą odpowiedzialność za roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji robót lub przy usuwaniu usterek, ponosi odpowiedzialność cywilna za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ponosi ryzyko likwidacji skutków zdarzeń losowych zaistniałych na terenie budowy.
4. Stosowane do budowy materiały powinny podlegać kwalifikacji i kontroli jakości stosownie do obowiązujących przepisów, posiadać świadectwa jakości i certyfikaty, odpowiadać dokumentacji projektowej pod względem gwarantującym jakość. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te mogą być poddane konkretnym badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez Zamawiającego miejscach.
Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w projekcie – umowie, zaś wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z umową – koszty tych zleconych badań obciążają Wykonawcę.
Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są zgodne z umową – koszty badań obciążają Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do:
- do dostarczenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę w terminie do dnia .......................
- zapewnienia nadzoru autorskiego,
- zapewnienie wejścia z robotami na teren nie będący jego własnością,

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót lub korekty rozmiarów rzeczowych w przypadku ograniczenia lub braku nakładów finansowych i zobowiązuje się powiadomić o tym Wykonawcę co najmniej 2 tygodnie wcześniej. W takim przypadku strony dokonają inwentaryzacji robót i zakupionych i dostarczonych na budowę materiałów do realizacji tego zadania i uzgadniają formę zapłaty.

§ 12

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja jego firmy,
- zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy,
- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, pomimo wezwania przez Zamawiającego,
- Jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 6 ulega utracie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art.145 ust.1 znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 14

W związku z wygraniem przetargu o w/w zamówienie wykonawca nie może ubiegać się o zmianę warunków umowy i przedmiotu zamówienia.

§ 15

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY


Załącznik 4


(pieczęć firmy)
miejscowość, data………………WYKAZ WYKONANYCH W POPRZEDNIM ROKU
ROBÓT BUDOWLANYCH


Data:
Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Wykaz wykonanych w okresie ostatniego roku robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Lp. Nazwa zadania* Data i miejsce wykonania Wartość


Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

________________________________ _________________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcyZałączniki do artykułu pobrań ściągnij
Szczegółowe specyfikacje techniczne 23 235,42 KB 34
Przedmiar robót 707,55 KB 49
Kosztorys ofertowy 715,35 KB 44 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-07-25 14:25
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-25 14:37
Ostatnia aktualizacja :Janina Cwalina2008-07-25 14:45

  Wyświetleń : 133

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo