Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 18 listopada 2017 roku :: Imieniny: Klaudyny, Romana, Tomasza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie o zamówieniu : "Budowa boisk sportowych w Miastkowie"


Data ważności: 09-09-2009 09:45

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  -  roboty budowlane

„ BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIASTKOWIE ”  W  RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ  WSI OBJĘTEGO PROW  NA  LATA 2007 - 2013

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Miastkowo z siedziba  w  Miastkowie ul. Łomżyńska 32

NIP 7182095960

REGON  450669950

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ;

Adres strony internetowej zamawiającego; [ TUTAJ ].

IV.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA , Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA  OFERT  CZĘŚCIOWYCH ;

przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boisk sportowych w Miastkowie”.

1. boisko      sportowe wielofunkcyjne w Miastkowie ul. Łomżyńska 10:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

betonowej podbudowy boiska oraz nawierzchni z poliuretanu,

 • ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
 • dostawę i montaż sprzętu sportowego (zestaw do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i nożnej oraz tenisa),
 • chodnika z kostki wewnątrz boiska ,
 • oświetlenie.

2. boisko sportowe w Miastkowie ul.      Sportowa 1:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

 • podbudowy areny: nawierzchnie z mieszanek piaszczysto-gliniastych po wcześniejszym usunięciu warstwy ziemi urodzajnej,
 • dostawę i montaż trybun pięciorzędowych.

Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót, stanowiący załącznik do SIWZ.

3. zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. TERMIN WYKOANIA ZAMÓWIANIA; do 26 lutego 2010 roku

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH WRUNKÓW.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą – załącznik nr 1, oświadczenia i informacje:

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem załącznika nr 2.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego:

 • aktualny odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie  oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia przedłoży:

 • wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym  przedmiot  zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie .–załącznik nr 3,
 • wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje  lub będzie dysponował Wykonawca, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ informację, że wyposażenie techniczne pozwoli na realizację niniejszego zamówienia, oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia maszyn i urządzeń, jeżeli wykonawca nie dysponuje takim sprzętem,
 • wykaz osób (personelu kierowniczego), zgodnie z załącznikiem nr 5, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także proponowanego zakresu obowiązków w przedmiotowym zamówieniu oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca nie zatrudnia takich osób,

Ponadto, należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą kierować robotami przy realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – należy przedłożyć kserokopię uprawnień i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

4. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia publicznego:

 • Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert- złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 • polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, W przypadku załączników do dokumentu lub odniesienia jego treści do innych dokumentów, muszą być dostarczone wszystkie dokumenty, na podstawie których możliwa będzie jednoznaczna ocena dokumentu potwierdzającego wymagane ubezpieczenie - złożone w formie  oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

5. Pozostałe wymagane dokumenty, jako załączniki do oferty:

 • Kalkulacja ceny oferty, opracowana na podstawie dokumentacji technicznej STT i przedmiarów robót, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 • Kosztorys uproszczony jako, materiał pomocniczy do rozliczenia robót,
 • Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty wadium,

6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zmówienie (konsorcjum), zgodnie z art. 23 w związku z art.141 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:

 • wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w pkt. 2, dokumenty wymienione w pkt. 3 składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie;
 • wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum w przypadku  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty złożonej  przez  konsorcjum,  Wykonawcy  tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum;

VIII: INFORMACJĘ NA TEMAT WADIUM ;

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 14.000zł (słownie złotych czternaście tysięcy)

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do 09.09.2009r. do godz. 9: 45.

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty.

1. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 • pieniądzu,
 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z  dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U.   Nr 109, poz. 1158  z późn. zm.)

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank
Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem składania ofert.

5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty i powinno być ważne przez cały okres związania ofertą.

6. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Powyższe wadium musi być wpłacone na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie sporządzone na podstawie art. 46 ust. 5 lub 4a ustawy .

7. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy:

1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy .

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn  nie leżących po jego stronie.

9. Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych
w art.46 ustawy Pzp

10. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu podaje numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.

IX: KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ;

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nie odrzucone Zamawiający przyjął kryterium;

Cena  - 100%

2. Ocena      kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 – 100pkt.

Porównując ceny ofert wg wzoru :

cena najniższa

cenę badanej oferty  x 100 pkt

3. Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą,
a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów.

X: MIEJSCE  I TERMIN  SKŁADANIA OFERT;

1) Oferty należy przesłać/składać w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32,18- 413 Miastkowo

pokój nr 18 do dnia 9 września 2009r. do godz. 9: 45

2) Miejsce otwarcia ofert.

Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

pokój nr 18 w dniu 9 września 2009r. o godz. 10: 00

XI: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ;

Termin związania ofertą  30 dni

XII. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  O  KTÓRYCH MOWA w art. 67 ust.1  pkt 6 i 7  lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

W Ó J T

Lidia  Małgorzta Grzejka
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
Specyfikacja techniczna na - boisko sportowe wielofunkcyjne 370,34 KB 79
Projekt budowlano - wykonawczy - boisko sportowe wielofunkcyjne 1 654,65 KB 49
Przedmiary robót - boisko sportowe wielofunkcyjne 2 897,48 KB 56
Projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna - wykonawczy - boisko sportowe 2 184,82 KB 118
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 160,18 KB 55 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2009-08-18 11:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-08-18 11:27
Ostatnia aktualizacja :Janina Cwalina2009-08-18 11:42

  Wyświetleń : 194

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo