Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 19 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia "Budowa boisk sportowych w Miastkowie"


Data ważności: 17-09-2009 10:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2009-09-04 (numer ogłoszenia 305960)  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  -  roboty budowlane
„ BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIASTKOWIE ”  W  RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA
I ROZWÓJ  WSI OBJĘTEGO PROW  NA  LATA 2007 - 2013

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Miastkowo
z siedziba  w  Miastkowie ul. Łomżyńska 32
NIP 7182095960
REGON  450669950

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ;

Adres strony internetowej zamawiającego; www.bip.miastkowo.pl

IV.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA  OFERT  CZĘŚCIOWYCH.


przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boisk sportowych w Miastkowie”.
1. boisko sportowe wielofunkcyjne w Miastkowie ul. Łomżyńska 10:
   1/ Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:
 • betonowej podbudowy boiska oraz nawierzchni z poliuretanu,
 • ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
 • dostawę i montaż sprzętu sportowego (zestaw do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i nożnej oraz tenisa),
 • chodnika z kostki wewnątrz boiska ,
 • oświetlenie.
2. boisko sportowe w Miastkowie ul. Sportowa 1:
    1/ Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:
 • podbudowy areny: nawierzchnie z mieszanek piaszczysto-gliniastych po wcześniejszym usunięciu warstwy ziemi urodzajnej,
 • dostawę i montaż trybun pięciorzędowych.
     Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót, stanowiący załącznik do SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA;  do  26  lutego  2010 roku.

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH WRUNKÓW.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY                           W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą -  – załącznik nr 1 , oświadczenia:
1/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem załącznika nr 2.
2. Pozostałe wymagane dokumenty, jako załączniki do oferty:
 • Dokument potwierdzający dokonanie wniesienia wadium,

3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zmówienie (konsorcjum), zgodnie
z art. 23 w związku z art.141 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:
 • wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w pkt. 2, dokumenty wymienione w pkt. 3 składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie;
 • wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum w przypadku  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty złożonej  przez  konsorcjum,  Wykonawcy  tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum;

VII. INFORMACJĘ NA TEMAT WADIUM .
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 14.000zł (słownie złotych czternaście tysięcy)
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do 16.09.2009r.
Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty.
 1. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090.
 4. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem składania ofert.
 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty i powinno być ważne przez cały okres związania ofertą.
 6. Wadium wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków do spełnienia przez Zamawiającego, oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
 7. Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymują zwrot wadium na warunkach określonych w art.46 Ustawy pzp.
 8. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ;
 1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nie odrzucone Zamawiający przyjął kryterium;
  Cena  - 100%
 2. Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 – 100pkt.
  Porównując ceny ofert wg wzoru : cena najniższa
 3. cenę badanej oferty  x 100 pkt
 4. Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
 5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

X. MIEJSCE  I TERMIN  SKŁADANIA OFERT.
1) Oferty należy przesłać/składać w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32,18- 413 Miastkowo
pokój nr 18 do dnia 17 września 2009r. do godz. 9: 45

2) Miejsce otwarcia ofert.
Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
pokój nr 18 w dniu 17 września 2009r. o godz. 10: 00

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą  30 dni

XII. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  O  KTÓRYCH MOWA w art. 67 ust.1  pkt 6 i 7  lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

W Ó J T
Lidia  Małgorzta GrzejkaZałączniki do artykułu pobrań ściągnij
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 142,80 KB 48
Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 27,85 KB 63
Projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna - wykonawczy - boisko sportowe 2 184,82 KB 70
Projekt budowlano - wykonawczy - boisko sportowe wielofunkcyjne 1 654,65 KB 82
Przedmiary robót - boisko sportowe wielofunkcyjne 2 897,48 KB 66
Specyfikacja techniczna na - boisko sportowe wielofunkcyjne 370,34 KB 71 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2009-09-04 14:32
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-09-04 14:42
Ostatnia aktualizacja :Janina Cwalina2009-09-04 15:54

  Wyświetleń : 221

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo