Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty Dostawę ciężkiego samochodu strażackiego ratowniczo – gaśniczego dla  OSP Miastkowo


Miastkowo, 2009-10-01
MK. 341- 3/2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Miastkowo działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawę ciężkiego samochodu strażackiego
ratowniczo – gaśniczego dla  OSP Miastkowo


1. Zamawiający po dokonaniu oceny oferty, wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę prowadzącego  firmę o nazwie :
POJAZDY SPECJALISTYCZNE
Zbigniew Szcześniak Sp. z o.o.
43 -382 Bielsko-Biała
ul. Wapienicka 36

2. Cena oferty brutto – 814 270,00 zł (słownie złotych: osiemset czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).
3. Jedynym kryterium oceny oferty była „cena”. i wybrana oferta otrzymała 100 pkt .
4. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła do zamawiającego tylko jedna oferta od wyżej wymienionego wykonawcy.
5. Wybrana oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-10-01 15:07
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-10-01 15:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-06-25 10:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 335