Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty - Zakup i dostawa oleju opałowego w 2012 roku.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa oleju opałowego w 2012 roku.” Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę :
P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk Al. Legionów 147F 18-400 Łomża
Cena oferty brutto : 169600 zł (słownie : sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset zł)
punktacja przyznana ofercie w kryterium cena 100 punktów, łączna punktacja oferty 100 punktów.

Uzasadnienie wyboru: Oferta zawierała najniższą cenę, co przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiło 100% możliwych do zdobycia punktów.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
 
W postępowaniu złożono 1 ofertę. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
 
Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcy niniejszego zawiadomienia.

Informacje wytworzył(a) :Alicja Dobrowolska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-12-13 12:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-12-13 12:28
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181