Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Dostawa oleju napędowego


Miastkowo: Dostawa oleju napędowego
Numer ogłoszenia: 3747 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267357 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Miastkowo w ilości rzeczywistej do 35.000 litrów (słownie: trzydzieści pięć tysięcy litrów) o parametrach opisanych Polską Normą PN-EN 590:2006 z uwzględnieniem odrębnych parametrów w okresie letnim i zimowym w zależności od warunków atmosferycznych. 2) Dostawy będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, w sposób bezpośredni do zbiornika znajdującego się na placu przy ul. Długiej 7 w Miastkowie. 3) Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie transportem samochodowym Wykonawcy wyposażonym w legalizowany odmierzacz paliw płynnych. 4) Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji zamówienia w ciągu 2 dni od momentu telefonicznego złożenia zamówienia. 5) Oferowane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221 poz. 1441) ze zmianami. 6) Wraz z każdą dostawą winno być dostarczone świadectwo jakości dostarczonej partii paliwa. Niespełnienie niniejszego warunku skutkować będzie odmową przyjęcia dostawy oraz karami wynikającymi z nieterminowych dostaw. 7) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady oleju napędowego i opałowego zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Benzol Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161948,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 146300,00

  • Oferta z najniższą ceną: 146300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147350,00

  • Waluta: PLN.


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-01-07 13:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-01-07 13:40
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219