Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo”


ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 4 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy: MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

MPO Sp. z o.o., ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok

Cena

100 %

67,72 pkt

2.

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk,
ul. Wilsona 2/2, 18-300 Zambrów

Cena

100 %

82,65 pkt

3.

Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział
w Ostrołęce, ul. Kurpiowska 12, 07-410 Ostrołęka

Cena

100 %

67,64 pkt

4.

MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

Cena

100 %

100 pkt

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-04-16 14:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-04-16 14:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 333