Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego”


ZAWIADOMIENIE
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 2 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy:BENZOL Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

Cena

100 %

99,72 pkt

2.

BENZOL Sp. z o.o.
ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka

Cena

100 %

100 pkt

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.


Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-03 11:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-03 11:22
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217