Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn. Z indywidualizacją podbijamy świat, realizowanego w ramach POKL na lata 2007-2013


Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn. Z indywidualizacją podbijamy świat, realizowanego w ramach POKL na lata 2007-2013”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wygrała oferta Wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zawarcie umowy z nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przed upływem terminów określonego w art. 94 ust. 1 pkt. 1.

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-29 12:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-29 12:48
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 229