Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności


Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności”.

 

Część I zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

  1. ubezpieczenia mienia od ognia u innych zdarzeń losowych,
  2. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej,
  3. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  4. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  5. ubezpieczenia szyb od stłuczenia.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły: 2 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok, który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała największą ilość punktów spośród złożonych ofert.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Białystok
ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok

Kryterium A:
Cena - 80 %

Kryterium B:

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20%

98,57 pkt

2.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Oddział Regionalny w Warszawie
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Kryterium A:
Cena - 80 %

Kryterium B:

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20%

77,63 pkt

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne
w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

 

Część II zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły: 3 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi
ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Łomży ul. Sybiraków 6, 18-404 Łomża
,
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Białystok
ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok

Kryterium:
Cena - 100 %

81,99 pkt

2.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Oddział Regionalny w Warszawie
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Kryterium:
Cena - 100 %

96,14 pkt

3.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 Przedstawiciel w Łomży
ul. Sybiraków 6, 18-404 Łomża

Kryterium:
Cena - 100 %

100 pkt

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne
w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

 

Część III zamówienia – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły: 3 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny
w Warszawie ul. Grójecka 186, 02-390
,
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Białystok
ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok

Kryterium:
Cena - 100 %

34,04 pkt

2.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Oddział Regionalny w Warszawie
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Kryterium:
Cena - 100 %

100 pkt

3.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 Przedstawiciel w Łomży
ul. Sybiraków 6, 18-404 Łomża

Kryterium:
Cena - 100 %

18,34 pkt

 

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne
w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-09 12:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-09 12:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 203