Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Dostawa oleju napędowego


Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju napędowego“

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 3 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy: PROGRESS Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka,
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
wraz z przyznaną punktacją

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski

ul. Strusia 9, 18-400 Łomża

Cena

100 %

98,28 pkt

2.

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

Cena

100 %

99,42 pkt

3.

PROGRESS Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka

Cena

100 %

100 pkt

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-12-18 14:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-12-18 14:01
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197