Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej  – ul. Szeroka w Miastkowie (etap I)


Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej  – ul. Szeroka w Miastkowie (etap I)”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły  4 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
wraz z przyznaną punktacją

1.

UNIBEP S.A. ul.3 Maja 19 17-100 Bielsk Podlaski

MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

Cena

100 %

87,02 pkt

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena

100 %

85,59 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża

Cena

100 %

100 pkt

4.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

Cena

100 %

89,55 pkt

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-02-04 12:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-02-04 12:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-10 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 408