Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo


ZAWIADOMIENIE

I

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje
o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo” w zakresie następujących części:

 

Część V zamówienia – dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych

            Do wyznaczonego terminu wpłynęła: 1 oferta.

            Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

            Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy: AMTAS Adam Miński, ul. Albańska 20/1, 60-123 Poznań, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że żadnego Wykonawcy nie wykluczono
z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy
o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

Część VI zamówienia – dostawa sprzętu multimedialnego, audiowizualnego, ICT, tablic interaktywnych z oprogramowaniem.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły: 3 oferty.

            Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

            Wygrała oferta nr 6 Wykonawcy: LEMFAX PHU Elżbieta Lemańska
ul. Wojska Polskiego 55, 18-400 Łomża
,
który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz
z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

2.

COM Michał Karczewski

ul. Rembielińska 3/8

03-343 Warszawa

Kryterium:
Cena  - 100 %

 87,91 pkt

6.

LEMFAX PHU

Elżbieta Lemańska
ul. Wojska Polskiego 55, 18-400 Łomża

Kryterium:
Cena  - 100 %

100 pkt

 

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy
o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

II

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), informuje o odrzuceniu oferty nr 3 złożonej na VI część zamówienia przez Wykonawcę PHPU ZUBER Andrzej Zuber,
ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3".

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z dyspozycją rozdziału VI pkt 3 SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym w SIWZ Zamawiający żądał, dołączenia do oferty opisów lub fotografii oferowanych produktów zgodnie
z załącznikiem nr 12 do SIWZ.

Zamawiający wezwał Wykonawcę w dniu 27 sierpnia 2014 r. do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów w terminie najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2014 r.
W odpowiedzi Wykonawca przesłał na adres Zamawiającego dokumenty  dotyczące tylko części oferowanych produktów. Nie przesłał natomiast opisów lub fotografii dotyczących następujących       pozycji:

  • pozycja 2 -  Kompletu programów edukacyjnych
  • pozycja 5 - Uchwytu do projektora
  • pozycja 6 – Telefonu
  • pozycja 7 – Ekranu projekcyjnego
  • pozycja 11 – Uchwytu do telewizora
  • pozycja 13 – Przewodów do sprzętu audiowizualnego
  • pozycja 22 –Uchwytu do telewizora do montowania na ścianę

 

Niekompletne uzupełnienie przez Wykonawcę brakujących opisów lub fotografii oferowanych produktów skutkuje koniecznością  odrzucenia złożonej przez niego oferty, jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


III

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo” zostało unieważnione w następujących częściach:

Część I zamówienia – dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw

Część II zamówienia – dostawa i montaż wyposażenia toalet

Część III zamówienia – dostawa i montaż mebli

Część IV zamówienia – dostawa i montaż wyposażenia kuchni, wyposażenia wnętrz, wyposażenia do utrzymania czystości oraz artykułów zapewniających bezpieczeństwo

 

Uzasadnienie

Ceny złożonych ofert w części I, II, III, IV przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia. Zamówienie finansowane jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizacje zamówienia.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-09-02 12:23
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-09-02 12:23
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-10 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 281