Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy MiastkowoZAWIADOMIENIE

I

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo” w zakresie następujących części:

 

Część II zamówienia – dostawa i montaż wyposażenia toalet

Do wyznaczonego terminu wpłynęło: 5 ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

Zakład Usługowo-Handlowy MAXMED

Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

Kryterium:
Cena - 100 %

65,55 pkt

3.

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

Ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Kryterium:
Cena - 100 %

100 pkt

5.

Skład Budowlany Podbielski

ul. Poznańska 103, 18-400 Łomża

Kryterium:
Cena - 100 %

61,11 pkt

6.

BUDEX s.c. Bożena Galińska Janina Galińska

ul. Jałowcowa 9, 07-410 Ostrołęka

Kryterium:
Cena - 100 %

67,03 pkt

7.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo -Usługowe ZETMAR Zbigniew Zaorski

ul. 11 listopada 47, 07-400 Ostrołęka

Kryterium:
Cena - 100 %

58,78 pkt

 

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

Część III zamówienia – dostawa i montaż mebli

Do wyznaczonego terminu wpłynęło: 5 ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy: Grafit Meble Sp. z o.o. ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3B, 95-200 Pabianice, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

2.

Grafit Meble Sp. z o.o.
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3B,
95-200 Pabianice

Kryterium:
Cena - 100 %

100 pkt

4.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

Kryterium:
Cena - 100 %

88,53 pkt

5.

Skład Budowlany Podbielski

ul. Poznańska 103, 18-400 Łomża

Kryterium:
Cena - 100 %

64,43 pkt

6.

BUDEX s.c. Bożena Galińska Janina Galińska

ul. Jałowcowa 9, 07-410 Ostrołęka

Kryterium:
Cena - 100 %

51,25 pkt

7.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo -Usługowe ZETMAR Zbigniew Zaorski

ul. 11 listopada 47, 07-400 Ostrołęka

Kryterium:
Cena - 100 %

44,21 pkt

 

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy
o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

Część IV zamówienia – dostawa i montaż wyposażenia kuchni, wyposażenia wnętrz, wyposażenia do utrzymania czystości oraz artykułów zapewniających bezpieczeństwo

Do wyznaczonego terminu wpłynęły: 3 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy: PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław , który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

3.

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

Ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Kryterium:
Cena - 100 %

100 pkt

5.

Skład Budowlany Podbielski

ul. Poznańska 103, 18-400 Łomża

Kryterium:
Cena - 100 %

59,89 pkt

 

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

 

II

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), informuje o odrzuceniu oferty nr 1 złożonej na IV część zamówienia przez Wykonawcę Zakład Usługowo-Handlowy MAXMED Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3".

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z dyspozycją rozdziału VI pkt 3 SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający żądał, dołączenia do oferty opisów lub fotografii oferowanych produktów zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.

Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę w dniu 2 października 2014 r. do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów o niezbędne opisy w terminie do dnia 6 października 2014 r. ponieważ załączone przez Wykonawcę jedynie zdjęcia nie potwierdzały, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego. Nieuzupełnienie braków w wymaganych dokumentach skutkuje koniecznością odrzucenia złożonej przez niego oferty, jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

III

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo” zostało unieważnione w następujących częściach:

Część I zamówienia – dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw

 

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

 


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-10-13 13:11
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-10-13 13:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-10 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 298