Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 22 listopada 2017 roku :: Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> „Modernizację  i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo


ZAWIADOMIENIE

I

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo”

 

Do wyznaczonego terminu wpłynęło: 8 ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta nr  6 Wykonawcy RICOLAND-DOM Górscy s.c., ul. Papiernicza 4E16-400 Suwałki,  który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Liczba pkt
w kryterium cena 95%

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji 5%

Suma przyznanych punktów

1

Active Line Marcin Taczalski

ul. Berka Joselewicza 31

21-150 Kock

87,45 pkt

0 pkt

87,45 pkt

3

„MAJA” Ewelina Piotrowska

ul. Kopernika 10

07-320 Małkinia Górna

66,22 pkt

5 pkt

71,22 pkt

4

GREITON Aleksander Nowak

ul. Wandy Pawlik 16/4

48-300 Nysa

82,81 pkt

5 pkt

87,81 pkt

5

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS” Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

71,04 pkt

5 pkt

76,04 pkt

6

RICOLAND-DOM Górscy s.c.

ul. Papiernicza 4E

16-400 Suwałki

95 pkt

5 pkt

100 pkt

7

„SWING” Bartosz Samojłowicz

ul. Owsiana 2

15-837 Białystok

93,17 pkt

2 pkt

95,17 pkt

8

GRUPA HYDRO Sp. z o.o. SK

ul. Farbiarska 28

62-050 Mosina

87,96 pkt

5 pkt

92,96 pkt

 

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy
o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

II

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), informuje o odrzuceniu oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę Firma Budowlano-Handlowa FINBUD Mąka Czesław ul. Piłsudskiego 35, 07-420 Kadzidło

 

Uzasadnienie faktyczne:

 W rozdziału XIV pkt 3 SIWZ  Zamawiający określił, że do oceny ofert przyjął  dwa kryteria: cena - 95% oraz okres gwarancji – 5%. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany był wpisać w pkt. 1 oferowaną cenę brutto i w pkt. 2  oferowany okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.  Podczas otwarcia ofert Komisja przetargowa stwierdziła, że Wykonawca w pkt. 2 formularza ofertowego w miejscu gdzie powinien wpisać oferowany okres gwarancji pozostawił pole puste. W związku z tym, że  jest to jedno z kryteriów oceny ofert, oferta Wykonawcy nie mogła zostać oceniona. Zamawiający natomiast w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 zgodnie z obowiązkiem jaki nakłada ustawa Pzp poprawił w ofercie Wykonawcy omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian
w treści oferty.  

Nieuzupełnienie przez Wykonawcę jednego z wymaganych pól w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ skutkuje koniecznością odrzucenia złożonej przez niego oferty, jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3".

 

 

                                                                                                                                            Wójt

                                                                                                       Jerzy Wróblewski

  

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-11-18
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-11-18 12:46
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-11-18 12:46

  Wyświetleń : 151

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo