Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

„Modernizację  i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo


ZAWIADOMIENIE

I

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo”

 

Do wyznaczonego terminu wpłynęło: 8 ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta nr  6 Wykonawcy RICOLAND-DOM Górscy s.c., ul. Papiernicza 4E16-400 Suwałki,  który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu,
a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Liczba pkt
w kryterium cena 95%

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji 5%

Suma przyznanych punktów

1

Active Line Marcin Taczalski

ul. Berka Joselewicza 31

21-150 Kock

87,45 pkt

0 pkt

87,45 pkt

3

„MAJA” Ewelina Piotrowska

ul. Kopernika 10

07-320 Małkinia Górna

66,22 pkt

5 pkt

71,22 pkt

4

GREITON Aleksander Nowak

ul. Wandy Pawlik 16/4

48-300 Nysa

82,81 pkt

5 pkt

87,81 pkt

5

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS” Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

71,04 pkt

5 pkt

76,04 pkt

6

RICOLAND-DOM Górscy s.c.

ul. Papiernicza 4E

16-400 Suwałki

95 pkt

5 pkt

100 pkt

7

„SWING” Bartosz Samojłowicz

ul. Owsiana 2

15-837 Białystok

93,17 pkt

2 pkt

95,17 pkt

8

GRUPA HYDRO Sp. z o.o. SK

ul. Farbiarska 28

62-050 Mosina

87,96 pkt

5 pkt

92,96 pkt

 

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy
o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

II

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), informuje o odrzuceniu oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę Firma Budowlano-Handlowa FINBUD Mąka Czesław ul. Piłsudskiego 35, 07-420 Kadzidło

 

Uzasadnienie faktyczne:

 W rozdziału XIV pkt 3 SIWZ  Zamawiający określił, że do oceny ofert przyjął  dwa kryteria: cena - 95% oraz okres gwarancji – 5%. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca zobowiązany był wpisać w pkt. 1 oferowaną cenę brutto i w pkt. 2  oferowany okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia.  Podczas otwarcia ofert Komisja przetargowa stwierdziła, że Wykonawca w pkt. 2 formularza ofertowego w miejscu gdzie powinien wpisać oferowany okres gwarancji pozostawił pole puste. W związku z tym, że  jest to jedno z kryteriów oceny ofert, oferta Wykonawcy nie mogła zostać oceniona. Zamawiający natomiast w trybie art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 zgodnie z obowiązkiem jaki nakłada ustawa Pzp poprawił w ofercie Wykonawcy omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian
w treści oferty.  

Nieuzupełnienie przez Wykonawcę jednego z wymaganych pól w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ skutkuje koniecznością odrzucenia złożonej przez niego oferty, jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: "Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3".

 

 

                                                                                                                                            Wójt

                                                                                                       Jerzy Wróblewski

 


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-11-18 12:46
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-11-18 12:46
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-10 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 303