Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo


ZAWIADOMIENIE

I

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowane odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo

 

Do wyznaczonego terminu wpłynęło: 7 ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta nr   5. Wykonawcy Zakład Usługowy WINPOL s.c. Lech Wiśniewski  Wiesława Wiśniewska ul. Kazańska1, 18-400 Łomża, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 99 pkt

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty zł brutto

Termin płatności faktur
w dniach

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Liczba pkt
w kryterium cena 99 %

Liczba pkt w kryterium termin płatności faktury

1%

Suma przyznanych punktów

2

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

580.608,00

30

68,95 pkt

1 pkt

69,95 pkt

3

Zakład Usług Komunalnych Wiesław Kisiel

Laskowiec
ul. Mazurska 18

07-401 Ostrołęka

570.240,00

30

70,20 pkt

1 pkt

71,20 pkt

4

MPK Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

597.431,12

30

67,00 pkt

1 pkt

68,00 pkt

5

Zakład Usługowy WINPOL s.c.

Lech Wiśniewski
Wiesława Wiśniewska

ul. Kazańska 1

18-400 Łomża

404.352,00

14

99,00 pkt

0 pkt

99,00 pkt

6

Staubach Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

565.323,49

30

70,81 pkt

1 pkt

71,81 pkt

7

Usługi Komunalne BŁYSK

Marianna Marczyk

ul. Przykoszarowa 22A

18-400 Łomża

446.083,20

30

89,74 pkt

1 pkt

90,74 pkt

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

II

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.), informuje o wykluczeniu z postępowania  Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o. 15-102 Białystok ul. Kombatantów 4.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W rozdziale XII SIWZ  Zamawiający wskazał, że wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł(słownie: dziesięć  tysięcy złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany był wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert a dowód wniesienia wadium dołączyć do składanej oferty.

Nie wniesienie przez Wykonawcę wadium w wymaganym terminie skutkuje wykluczeniem z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną wykluczenia z postępowania jest 24 ust 2 pkt. 2 oraz ust 4 , w nawiązaniu do art. 89 ust 1 pkt. 5  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                                                       Wójt

                                                                                      Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-11-25 11:52
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-11-25 11:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-10 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 373