Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Dostawa oleju napędowego


ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju napędowego

 

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 3 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta nr   3 Wykonawcy PROGRESS SP. Z O.O. ul. Graniczna 7, 07 – 410 Ostrołęka który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Liczba pkt
w kryterium cena 99 %

Liczba pkt w kryterium termin realizacji dostaw

1%

Suma przyznanych punktów

1

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147 F,
18-400 Łomża

97,83 pkt

0,50 pkt

98,33 pkt

2

NEW HOME CONSTRUCTION

Jarosław Szabłowski

Jarnuty22, 18-402 Łomża

98,29 pkt

0,50 pkt

98,79 pkt

3

PROGRESS Sp. z o.o.

ul. Graniczna 7,
07-410 Ostrołęka

99 pkt

1 pkt

100 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt               

Kazimierz Górski   


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-12-22 13:46
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-12-22 13:46
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-10 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 305