Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Urząd Gminy ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Miastkowo

1. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy zwany dalej ”Regulaminem” określa strukturę organizacyjną Urzędu Gminy, zasady jego funkcjonowania oraz zadania realizowane na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 2

Urząd Gminy zwany dalej „Urzędem” realizuje zadania:
1) własne gminy;
2) z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Gminie na mocy obowiązujących ustaw;
3) z zakresu administracji rządowej, przekazane Gminie w drodze porozumienia.

§ 3

Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy, niniejszego Regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę Gminy i Wójta.

2. Zasady kierowania Urzędem

§ 4

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
2. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z innych przepisów określających status Wójta.
3. W czasie nieobecności Wójta jego obowiązki pełni Zastępca Wójta.
4. Wójt nadzoruje pracę Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy.
5. Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
2) reprezentowanie gminy na zewnątrz;
3) nadzorowanie i realizacja budżetu gminy;
4) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy;
5) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
6) nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników samorządowych, zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę oraz wykonywanie innych uprawnień w stosunku do pracowników Urzędu.
7) zatrudnianie, zwalnianie, a także wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
7. Wójt może dokonać podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy sobą, zastępcą i sekretarzem.

§ 5

1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu.
2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganie wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie;
2) nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego;
3) organizacja przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków;
4) zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania materiałów na sesje Rady Gminy;
5) koordynacja i kontrola wykonania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy;
6) nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów;
7) prowadzenie spraw Gminy, powierzonych przez Wójta.

§ 6

1. Skarbnik koordynuje wszelkie prace związane z wykonywanie budżetu gminy.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) udział w opracowywaniu projektu budżetu gminy;
2) dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian;
3) sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
4) dokonywania kontroli finansowej;
5) organizacja obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie.3. Struktura oganizacyjna Urzędu


§ 7

Gmina zatrudnia pracowników samorządowych, których status określa: wybór, powołanie oraz umowa o pracę.

§ 8

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy, które przy znakowaniu spraw posługują się symbolami:
1. Urząd Stanu Cywilnego – USC
2. Referat finansowy, którym kieruje Skarbnik Gminy, z następującymi stanowiskami pracy:
1) ds. księgowości budżetowej – obsługa szkół- zastępuje skarbnika w razie
nieobecności i niemożliwości wykonywania przez niego zadań;
2) ds. księgowości budżetowej – obsługa Zakładu Gospodarki Komunalnej;
3) ds. księgowości podatkowej;
4) ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych;
5) kasjer.
Referat Finansowy posługuje się symbolem –Fn.
3. Jednoosobowe stanowiska pracy:
1/ ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Rol.;
2/ ds. gospodarki mieniem komunalnym – MK;
3/ ds. polityki kadrowej oraz handlu i usług – KH;
4/ ds. obsługi Rady Gminy – RG;
5/ ds. obrony cywilnej i obronności – OC;
6/ ds. oświaty i kultury – OŚ;
7/ ds. inwestycji i planowania przestrzennego – IP;
8/ ds. zamówień publicznych – ZP.
4. Pracownicy obsługi:
1/ woźna;
2/ pracownik ds. gospodarczych;
3/ konserwator.

4. Zakresy działania komórek organizacyjnych i poszczególnych
stanowisk pracy.

§ 9

Zadania wspólne dla poszczególnych stanowisk pracy:
1. Posiadanie znajomości przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego,
kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów gminnych, a także
ustawy o ochronie danych osobowych .
2. Przygotowanie projektów aktów prawnych Wójta oraz projektów uchwał i
innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady.
3. Realizacja uchwał Rady Gminy oraz wniosków Komisji.
4. Współdziałanie z organami samorządowymi wsi.
5. Rozpatrywanie skarg i wniosków według właściwości.
6. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy oraz czynne uczestnictwo w
doskonaleniu zawodowym.

§ 10

Urząd Stanu Cywilnego, realizuje następujące zadania:
1. Sporządzanie aktów urodzin i zgonów.
2. Sporządzanie aktów małżeństwa, oraz organizowanie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego.
3. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń, zgonów i małżeństw,
4. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
5. Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
6. Ewidencji ludności i dowodów osobistych.

§ 11

Referat Finansowy, wykonuje zadania z zakresu:
1. Prowadzenie rachunkowości Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, polegające zwłaszcza na:
1) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i
kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
a) właściwy przebieg operacji gospodarczych,
b) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostek,
c) sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
2) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
b) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostek oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
c) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
3) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości , wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie;
2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek zgodnie z obowiązującymi zasadami
polegającymi zwłaszcza na:
1) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki;
2) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostki;
3) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
4) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.
4. Dokonywania kontroli wewnętrznej w zakresie spraw finansowych.
5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
6. Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.
7. Opracowywania zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.
8. Prowadzenie rachunkowości w systemie podatków i opłat.
9. Pobór podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, a także innych podatków.
10. Czuwanie na terminową realizacją podatków i opłat oraz wdrażanie środków egzekucyjnych w stosunku do osób zalegających.
11. Naliczenie wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów i jego wypłata.
12. Zakładanie i prowadzenie kontokwitariuszy.
13. Dokonywania kontroli druków ścisłego zarachowania wydawanych sołtysom oraz poprawności i terminowości odprowadzania przez nich gotówki.
14. Wymiar podatku rolnego oraz zaliczanie niektórych wsi do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy.
15. Zbieranie materiałów oraz wymiar podatku gruntowego z działów specjalnych oraz przeprowadzanie kontroli składanych zeznań.
16. Wymiana informacji podatkowych dotyczących gruntów położonych na terenie innych organów wymiarowych.
17. Zbieranie materiałów do wymiaru podatku od nieruchomości dla jednostek gospodarki uspołecznionej, wymiar i prowadzenie rejestru przypisów i odpisów.
18. Prowadzenie spraw dot. wydawania podatnikom podatku rolnego zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych , prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń oraz sporządzanie i przesyłanie izbie skarbowej miesięcznych sprawozdań.
19. Realizacja zadań wynikających z ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
20. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
21. Załatwianie podań i odwołań w zakresie zobowiązań pieniężnych.
22. Zbieranie materiałów do zastosowania ulg rodzinnych i żołnierskich.
23. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od posiadania psów.
24. Prowadzenie spraw opłaty administracyjnej i miejscowej.
25. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych.
26. Prowadzenie obsługi kasowej oraz przechowywanie pieczęci urzędowych.

§ 12

Stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony środowiska
1. Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych ( przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zaraźliwej u zwierząt, wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt).
2. Prowadzenie spraw grzebowiska i zbiornicy zwłok zwierzęcych.
3. realizacja zadań wynikających z ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.
4. Współpraca ze służbami weterynaryjnymi.
5. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt , a w szczególności związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem.
6. Prowadzenie spraw dotyczących zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do celów emerytalnych.
7. Prowadzenie spraw dotyczących łowiectwa.
8. Nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami, utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy oraz prawidłową eksploatacją wysypiska odpadów.
9. Współdziałanie i współpraca z Gminna Spółką Wodną i Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji.
10. Nakazywanie wykonywania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienie wprowadzania przez właściciela gruntów ścieków nienależycie oczyszczonych.
11. Współpraca i współdziałanie z sołtysami i jednostakami działającymi na rzecz rolnictwa.
12. Organizowanie drużyn ratowniczych.
13. Zarządzenie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią.
14. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości.
15. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.

§ 13

Stanowisko d.s. gospodarki mieniem komunalnym
1. Zbywanie nieruchomości na podstawie uchwał Rady Gminy (sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę itp.) w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami i kodeks cywilny.
2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego na podstawie uchwały Rady Gminy.
3. Przygotowanie nieruchomości do obrotu, a w szczególności:
1) zlecenie wydzielenia geodezyjnego oraz wyceny nieruchomości;
2) przygotowanie dokumentów koniecznych do sporządzenia aktu notarialnego
(dokumenty geodezyjne, odpisy ksiąg wieczystych, protokoły z przetargów
lub protokoły z rokowań, uzgodnień);
4. Naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu gminnego oraz aktualizacja naliczeń.
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek użytkowników wieczystych.
6. Dzierżawa i sprzedaż gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na zlecenie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
7. Dokonywanie podziału nieruchomości i rozgraniczenia.
8. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.
9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a w szczególności zatwierdzenie statutu spółki, nadzór nad działalnością spólki, zatwierdzenie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów wspólnoty).
10. Kompletowanie dokumentów koniecznych do przyznania dodatku mieszkaniowego oraz naliczanie tych dodatków.

§ 14

Stanowisko d.s. polityki kadrowej oraz handlu i usług
1. Przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników , udzielaniem urlopów i zwolnień od pracy, awansowaniem i nagradzaniem oraz karaniem pracowników,
2. Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
3. Prowadzenie ewidencji emerytalno-rentowych pracowników,
4. Prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac w Urzędzie
5. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
6. Prowadzenie spraw wojskowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych.
7. Wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych pracownikom.
8. Organizacja i nadzór nad robotami publicznymi i interwencyjnymi.
9. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem skazanych do odbycia pracy społecznie użytecznej.
10. Ewidencjonowanie działalności gospodarczej.
11. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń.
12. Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
13. Wydawanie decyzji o cofnięciu i wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

§ 15

Stanowisko d.s. obsługi Rady Gminy
1. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu i organów samorządowych oraz innych organów stosownie do obowiązujących przepisów.
2. Przygotowanie wyborów ławników sądów powszechnych i członków kolegium d.s. wykroczeń.
3. Obsługa merytoryczna, organizacyjno-techniczna Rady, komisji i radnych w tym sporządzanie protokołów z sesji Rady i Komisji.
4. Prowadzenie zbioru aktów prawnych Rady, wniosków i opinii Komisji. interpelacji i zapytań radnych.
5. Zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu mandatu.
6. Koordynacja działań jednostek pomocniczych gminy.
7. Przygotowanie spraw przyjęć interesantów przez Wójta i prowadzenie rejestru przyjęć interesantów.
8. Prowadzenie kancelarii Urzędu – prowadzenie rejestru korespondencji.

§ 16

Stanowisko d.s obrony cywilnej i obronności
1. W zakresie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku wojskowego:
1) przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych;
2) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru wojskowego;
3) rozpatrywanie wniosków o uznanie poborowego za jedynego żywiciela
rodziny;
4) rozpatrywanie wniosków o wypłacanie zasiłków na utrzymanie rodzin
żołnierzy;
2. W zakresie obronności państwa:
1) sporządzenie planów świadczeń osobistych i rzeczowych;
2) wystawianie decyzji nakładających obowiązek świadczenia osobistego i rzeczowego oraz wezwań do wykonywania tego obowiązku;
3) opracowywanie planów akcji kurierskiej;
4) wystawianie decyzji na kurierów i wezwań;
5) stały kontakt z podmiotami wykonującymi zadania na potrzeby obrony państwa (WKU, Policja, Straż Pożarna, WKO);
3. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych.
4. Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych oraz prowadzenie kancelarii tajnej.
5. koordynacja prac związanych z ochroną danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
6. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1) nadzór nad działalnością OSP;
2) rozpatrywanie potrzeb zgłaszanych przez jednostki OSP i kierowanie
wniosków w tym zakresie do projektów planów budżetowych;
3) rozliczanie kierowców terenowych OSP.
4) W zakresie Obrony Cywilnej:
1) tworzenie formacji obrony cywilnej, terenowych oddziałów i samodzielnych pododdziałów ratownictwa ogólnego oraz pododdziałów służb obrony cywilnej;
2) wyrażenie zgody na tworzenie formacji w zakładach pracy lub zarządzenie ich utworzenia;
3) powoływanie komendantów OC;
4) organizacja i planowanie w zakresie OC;
5) zabezpieczenie materiałowo-techniczne i iżynieryjno-techniczne;
6) ostrzeganie i alarmowanie ludności.

§ 17

Stanowisko d.s oświaty i kultury
1. Koordynacja, nadzór i kontrola nad działalnością Szkół Podstawowych,
Gimnazjum, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.
2 . Koordynowanie prac związanych z dowozem dzieci do szkół.
3. Współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie:
· zapewnienie warunków prawidłowego funkcjonowania szkół, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
· ogólny nadzór nad prowadzonymi inwestycjami w szkołach;
· zapewnienie obsługi administracyjnej szkół;
· wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt i opał;
· opracowanie projektów sieci szkół;
· sprawdzanie i opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół;
4. Organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.
5. Współdziałanie z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołami.
6. Nadzór nad działalnością organizacji społecznych w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i zdrowia.
7. Koordynowanie imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy.
8. Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową Urzędu.
9. Prowadzenie archiwum Urzędu.

§ 18

Stanowisko d.s inwestycji i planowania przestrzennego
1. Koordynowanie wykonawstwa inwestycji komunalnych, szkolnych i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań.
2. Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg.
3. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego zgodnie z ustawą o drogach
publicznych oraz kontrola ich realizacji.
4. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego
w razie jego naruszenia.
5. Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową.
6. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy.
7. Realizacja zadań wynikających z przepisów o planowaniu przestrzennym.
8. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
9. Sporządzanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
10. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
11. Prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.

§ 19

Stanowisko d.s zamówień publicznych
1. Prowadzenie spraw związanych z konserwacją zabytków i miejsc pamięci
narodowej.
2. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a
znajdujących się na terenie gminy.
3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadania inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
4. Opracowywanie w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi (podmiotami) projektów inwestycyjnych i wniosków do programów pomocowych.
5. Nadzór i koordynacja nad aktualizacją strony Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 20

Na stanowiskach robotniczych zatrudnieni są : woźna, pracownik gospodarczy i konserwator.
Do zadań pracownika gospodarczego należy:
1. Utrzymanie porządku na posesji Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury,
2. Odśnieżanie przejść i chodnika przed Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem
Kultury.
3. Wykaszanie poboczy i rowów przed w.w obiektami.
4. Wykonywanie drobnych remontów chodników i placów.
5. Sprzątanie przystanków PKS.

Do zadań konserwatora należy konserwacja i bieżąca naprawa, a także wykonywanie drobnych remontów obiektów i urządzeń w Urzędzie Gminy , a także w jednostkach organizacyjnych gminy.

Woźna dba o czystość i porządek w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy. Do obowiązków woźnej należy też zabezpieczenie budynku po godzinach pracy Urzędu.

§ 21

Zestawienie obsady etatowej Urzędu:

Ogółem: 20 etatów,
w tym:
1. Wójt - 1
2. Z-ca Wójta - 1
3. Sekretarz gminy - 1
4. Skarbnik Gminy - 1
5. Kierownik USC - 1
6. Pracowników administracyjnych - 12
7. Pracowników obsługi - 3


5. Zasady działalności kontrolnej

§ 22

1. System kontroli obejmuje:
1) kontrolę zewnętrzną, której podlegają komórki organizacyjne gminy,
2) kontrolę wewnętrzną, której podlegają wszystkie stanowiska pracy w Urzędzie.
2. Kontrolę wykonują:
1) zastępca Wójta,
2) sekretarz,
3) skarbnik
4) inni upoważnieni pracownicy w ramach powierzonych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
3. Działalność kontrolna prowadzona jest pod względem:
1) legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy),
2) gospodarności,
3) rzetelności(badanie czy powierzone obowiązki wykonywane są w sposób sumienny, uczciwy i solidny),
4) celowości.
4. Stosuje się zasadę łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla pracowników jednostki kontrolowanej.
5. Kontrolę zewnętrzne dokumentowane są poprzez sporządzenie protokołu kontroli,a wewnętrzne poprzez adnotację na skontrolowanych dokumentach.

§ 23

Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: pt, 27 czerwca 2003 11:30
Data upublicznienia: pt, 27 czerwca 2003 11:32
Artykuł był czytany: 8901 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR