Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Władze » Rada Gminy » Prace Rady Gminy V kadencji » projekty uchwał ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 62

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie

UCHWAŁA NR…………….
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia ……………….

w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 25 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420,
Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwala się co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 30 czerwca 2009 r. zakład budżetowy Gminy Miastkowo – Zakład Gospodarki Komunalnej w Miastkowie, zwany dalej Zakładem.

§ 2. Majątek nieruchomy znajdujący się w trwałym użytkowaniu Zakładu przechodzi pod zarząd Wójta Gminy Miastkowo i będzie sprawowany za pośrednictwem odpowiedniej komórki Urzędu Gminy Miastkowo utworzonej w celu przejęcia zadań i majątku zarządzanego dotychczas przez kierownika Zakładu.

§ 3. Majątek ruchomy Zakładu zostanie przekazany Wójtowi Gminy Miastkowo, który zadecyduje o przeznaczeniu poszczególnych składników majątku. Przekazanie majątku ruchomego nastąpi według stanu ustalonego w wyniku inwentaryzacji dokonanej w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2009 r.

§ 4. Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2009 r. Czynności te obejmują przede wszystkim: uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych i likwidację rachunku bankowego Zakładu, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum Urzędu Gminy Miastkowo, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności długów, uregulowanie wymaganych należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku zgodnie z § 2 i 3.

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejmuje Urząd Gminy Miastkowo.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikował(a): Kalinowska Barbara

Data powstania: pt, 17 kwietnia 2009 10:49
Data upublicznienia: pon, 20 kwietnia 2009 19:04
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 9 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR