Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Urząd Gminy ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 1

zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo z dnia 8 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR SG. 0151-2/07
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 8 stycznia 2007 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy MiastkowoNa podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 15/03
z dnia 25 marca 2003 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo, zmienionego zarządzeniami: Nr 52/03 z dnia 27 października 2003 r.,
Nr 31/04 z dnia 25 października 2004 r., Nr 12/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 22/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r., Nr 8/06 z dnia 7 kwietnia 2006 r. oraz Nr 16/06 z dnia 28 sierpnia
2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 pkty 3, 4 i 7 otrzymują brzmienie:
„3. Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi
odpowiedzialność za wyniki pracy i sprawne jego funkcjonowanie.
4. Wójt nadzoruje pracę Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy.
7. Wójt może dokonać podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy sobą
i Sekretarzem Gminy”.

2. W § 8 w pkt 3 dodaje się ppkt 9 w brzmieniu:
„9) ds. świadczeń rodzinych - ŚR

3. W § 11 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 24 skreśla się słowa „administracyjnej i”,
2) dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
„27. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.”

4. Dodaje się § 21a w brzmieniu:
„§ 21a Stanowisko d.s. świadczeń rodzinnych
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
2. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz
z wymagana dokumentacją
3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalania prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych)
4. Wydawanie decyzji w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, wstrzymywanie lub zawieszanie wypłaty tych świadczeń
5. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
6. Współpraca z komornikiem sądowym i innymi organami.
7. Wydawanie decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej
8. Sporządzanie niezbędnej dokumentacji umożliwiającej wypłatę świadczeń
9. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu realizowanych zadań.”

5. § 22 otrzymuje brzmienie:
„ § 22. Zestawienie obsady etatowej Urzędu:
Ogółem: 21, 5 etatów
w tym:
1. Wójt - 1
2. Sekretarz Gminy - 1
3. Skarbnik Gminy - 1
4. Kierownik USC - 1
5. Pracowników administracyjnych - 14, 5
6. Pracownicy obsługi -3”.§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia , za wyjątkiem § 1 pkt 2 i 4, który wchodzi
w życie z dniem 1 lutego 2007 r.

W ó j t

Lidia Małgorzata GrzejkaOpublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: śr, 24 stycznia 2007 13:12
Data upublicznienia: cz, 25 stycznia 2007 09:36
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 920 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR