Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Jednostki organizacyjne gminy » Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 0

Ogólne wiadomości o Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Regina Pianko

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Miastkowie
ul. Łomżyńska 32,
telefon 217-49-93, tel/fax 217-48 -23

czynny w godzinach :
poniedziałek – piątek 7.15 - 15.15,

Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się o pomoc osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta przysługuje:
wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski
cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin – pomoc powinna doprowadzić do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
ubóstwa
sieroctwa
bezdomności
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
bezrobocia
niepełnosprawności
długotrwałej choroby
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
alkoholizmu lub narkomanii
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
klęski żywiołowej lub ekologicznej
Kryterium dochodowe
Ubiegając się o pomoc społeczną należy spełnić warunek kryterium dochodowego – miesięczny dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 461,-zł , dochód rodziny zaś jest liczony w zależności od ilości członków rodziny i ich wieku i tak kryterium dla danej rodziny oblicza się sumując kwoty przypadające na poszczególnych członków rodziny :
na pierwszą osobę w rodzinie 418,-zł,
na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat – 294,-zł
na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat 210,-zł
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności kwalifikujących do uzyskania pomocy społecznej t.j: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe istnieje możliwość ubiegania się o specjalny zasiłek okresowy lub celowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile wystąpią 2 dysfunkcje określone w ustawie o pomocy społecznej np. bezrobocie i długotrwała choroba.
Nie wlicza się do dochodu już przyznanych jednorazowych zasiłków oraz pomocy w formie rzeczowej, a także różnicy między kwotą zasiłku rodzinnego przyznanego na trzecie i dalsze dzieci, a kwotą zasiłku na pierwsze i drugie dziecko. Od dochodu odejmuje się kwotę alimentów płaconych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.
Przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego, stałego wyrównawczego i gwarantowanego zasiłku okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej, a do dochodu rodziny nie wlicza się dochodów i pomocy pieniężnej uzyskiwanej z tego tytułu.
Należy pamiętać, że podane wysokości dotyczące obliczania kryterium zmieniają się w każdym roku, ogłaszane są przez MPiPS , ulegają również zmianie wysokości świadczeń w związku z waloryzacją świadczeń ( obwieszczenie w sprawie wskaźników waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej)
Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej. Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.
Jedynie świadczenie w postaci renty socjalnej nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
Świadczenia pieniężne pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienia do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, w którym złożono wniosek, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc a składki na ubezpieczenie społeczne ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: pon, 30 czerwca 2003 14:39
Data upublicznienia: pon, 30 czerwca 2003 14:41
Artykuł był czytany: 2499 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR