Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Konkursy/procedura naboru » Konkursy ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań za zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

ZARZĄDZENIE NR SG.0151-6/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
16 lutego 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2009 r.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka


Załącznik
do zarządzenia Nr SG.0151-6/09 Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 16 lutego 2009 r.

O G Ł O S Z E N I E
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO
W SFERZE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU

1. Rodzaj zadania : popularyzacja dyscypliny sportu- piłka nożna, w tym:
1) prowadzenie drużyny piłki nożnej;
2) wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy;
3) zapewnienie udziału drużyny w rozgrywkach ligowych, w tym opłaty administracyjne, ubezpieczenie i inne;
4) zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych;
5) organizowanie przejazdów w ramach rozgrywek.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania- 10.000 zł.
3. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie 2009 roku.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 20 marca 2009 r.
do godziny 1500 w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Miastkowo oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz..U. Nr 264, poz. 2207) z dopiskiem „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.Druk oferty można pobrać ze strony internetowej gminy http://www.bip.miastkowo.pl/zalaczniki/art/070517122006.doc lub w pok. nr 10 w Urzędzie Gminy Miastkowo.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru sądowego o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
2) informacje o dotychczasowych osiągnięciach,
3) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
6. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Złożone oferty są rozpatrywane i oceniane przez Komisję Opiniującą, powołaną zarządzeniem Wójta, która ocenia je według kryteriów wymienionych w pkt 10.
8. Ostateczną decyzje o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
10. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące
udział w konkursie,
2) oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w szczególności w odniesieniu
do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokością posiadanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
12. Z wnioskodawcą, który będzie realizował zadanie podpisana zostanie umowa zgodnie
ze wzorem umowy określonym w rozporządzeniu wymienionym w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
13. Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na specjalnie w tym celu
wyodrębniony rachunek „realizującego zadanie” w ciągu 14 dni od dnia podpisania
umowy.
13. W 2008 r. nie były realizowane przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu .

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: pt, 13 lutego 2009 11:37
Data upublicznienia: pon, 16 lutego 2009 12:08
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 285 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR