logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 3.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2021-2032"

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z uchwałą Nr XX/121/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013, poz.2846) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne poprzez wyłożenie do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2021-2032”.

§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Miastkowo na temat treści projektu, o którym mowa w §1.

§ 3. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny, a uprawnionymi do udziału w konsultacjach

są wszyscy mieszkańcy Gminy Miastkowo.

§ 4. Projekt Strategii zostanie wyłożony do konsultacji w terminie od 15 stycznia 2021 r.

do 29 stycznia 2021 r. w następujący sposób:

1) w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie,

2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo.

§ 5. 1 Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii za pomocą formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Uwagi do projektu, o którym mowa w ust. 1 można przekazywać w terminie jego wyłożenia:

1) wysyłając wypełniony formularz zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres ops.miastkowo@gmail.com, wpisując w tytule e-maila „Konsultacje Strategii” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną),

2) złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko2021-01-14
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-01-15 08:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-01-15 08:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-01-15 09:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 98