logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 39.2021
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 rok"

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243) oraz Uchwały Nr XIX/119/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Miastkowo.
2. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów działających na terenie Gminy Miastkowo na temat projektu "Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 rok."

§ 2. Określa się termin konsultacji od 25 sierpnia 2021 r. do 14 września 2021 r.

§ 3. 1. Konsultacje polegają na złożeniu opinii na piśmie po uprzednim zapoznaniu się z projektem "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 rok"
2. Projekt programu współpracy zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl oraz będzie dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 pok. nr 18.
3. Opinie można składać w Urzędzie Gminy pok. nr 18 lub na adres e-mail: oswiata@miastkowo.pl  albo przesłać pocztą. W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać "Konsultacje Programu Współpracy na 2022 rok."

§ 4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzona informacja. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie BIP, stronie internetowej Gminy Miastkowo oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Wójt Gminy

Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Górska2021-08-23
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-08-24 12:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-08-24 12:13
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2021-08-24 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 56