logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 47 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2012określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy03-01-2012
2.2012wykonania zadań obronnych w 2012 roku10-01-2012
3.2012ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu17-01-2012
4.2012oddania w użyczenie jednostce OSP zabudowanej nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo18-01-2012
5.2012przygotowania projektu uchwały Rady Gminy20-01-2012
6.2012ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej24-01-2012
7.2012oddania w użyczenie jednostce OSP zabudowanej nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo.27-01-2012
8.2012oddania w użyczenie jednostce OSP w Łubach Kurkach zabudowanej nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo.31-01-2012
9.2012określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy03-02-2012
10.2012oddania w użyczenie jednostce OSP w Tarnowie zabudowanej nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo07-02-2012
11.2012oddania w najem w formie przetargu lokalu użytkowego z zasobu z zasobu Gminy Miastkowo08-02-2012
12.2012powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie21-02-2012
13.2012oddania w użyczenie jednostce OSP w Czartorii zabudowanej nieruchomości z zasobu Gminy Miastkowo.24-02-2012
14.2012zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych27-02-2012
15.2012przygotowania projektów uchwał Rady Gminy13-03-2012
16.2012przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok26-03-2012
17.2012określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy29-03-2012
18.2012wyznaczenia organów spółki wspólnoty gruntowej wsi Rydzewo18-04-2012
19.2012zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej25-04-2012
20.2012uchylenia zarządzenia określającego wysokość opłat za czasowe zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych.25-04-2012
21.2012przygotowania projektów uchwał Rady Gminy08-05-2012
22.2012przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok09-05-2012
23.2012 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo21-05-2012
24.2012określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy25-05-2012
25.2012przygotowania projektów uchwał Rady Gminy13-06-2012
26.2012zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.18-06-2012
27.2012w sprawie zbycia lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miastkowo.28-06-2012
28.2012w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy29-06-2012
29.2012w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników06-07-2012
30.2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok18-07-2012
31.2012w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku gminnym przy ulicy Łomżyńskiej 18 w Miastkowie.31-07-2012
32.2012w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.14-08-2012
33.2012w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku14-08-2012
34.2012w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy20-08-2012
35.2012w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy04-09-2012
36.2012w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego. 10-09-2012
37.2012w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
12-09-2012
38.2012 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy18-09-2012
39.2012w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy02-10-2012
40.2012w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2013-2016”
03-10-2012
41.2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok 31-10-2012
42.2012w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy06-11-2012
43.2012w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych13-11-2012
44.2012w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2013-2016 15-11-2012
45.2012w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2013 r.15-11-2012
46.2012w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy26-11-2012
47.2012w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy12-12-2012