logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 84 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
1.2019w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy02-01-2019
2.2019w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo04-01-2019
3.2019w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w roku szkolnym 2019/202015-01-2019
4.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok16-01-2019
5.2019w sprawie planów finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy Miastkowo na 2019 rok17-01-2019
6.2019w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok17-01-2019
7.2019w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo21-01-2019
8.2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego25-01-2019
9.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok28-02-2019
10.2019w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Miastkowo01-03-2019
11.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok06-03-2019
12.2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego07-03-2019
13.2019w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy11-03-2019
14.2019w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok27-03-2019
15.2019w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy28-03-2019
16.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok29-03-2019
17.2019w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Miastkowo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.29-03-2019
18.2019w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania01-04-2019
19.2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego02-04-2019
20.2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego19-04-2019
21.2019w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 19-04-2019
22.2019w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych24-04-2019
23.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok30-04-2019
24.2019w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok30-04-2019
25.2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za 2018 rok 06-05-2019
26.2019w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie za 2018 rok 06-05-2019
27.2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 08-05-2019
28.2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego13-05-2019
29.2019w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy13-05-2019
30.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok13-05-2019
31.2019w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo14-05-2019
32.2019w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo14-05-2019
33.2019w sprawie przedłożenia raportu o stanie Gminy Miastkowo za 2018 rok28-05-2019
34.2019w sprawie oddania w dzierżawę działki nr 5 w obrębie Chojny Naruszczki  w trybie bezprzetargowym30-05-2019
35.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok31-05-2019
36.2019w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo oraz określenia regulaminu pracy komisji31-05-2019
37.2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego07-06-2019
38.2019w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy07-06-2019
39.2019w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy10-06-2019
40.2019w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w pracy oddziałów przedszkolnych12-06-2019
41.2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019 - 202513-06-2019
42.2019w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego17-06-2019
43.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok28-06-2019
44.2019w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo05-07-2019
45.2019w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego08-07-2019
47.2019w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego10-07-2019
46.2019w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Miastkowie10-07-2019
48.2019w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w obrębie wsi Chojny - Naruszczki.25-07-2019
49.2019w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w obrębie Zaruzie25-07-2019
50.2019w sprawie powołania Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo26-07-2019
51.2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego21-08-2019
52.2019w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Miastkowo przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych22-08-2019
53.2019w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania22-08-2019
54.2019w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku26-08-2019
55.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok30-08-2019
56.2019w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy30-08-2019
57.2019w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 03-09-2019
58.2019w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 18-09-2019
59.2019w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2020 rok"18-09-2019
60.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 roku20-09-2019
61.2019w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości  gminnej w trybie bezprzetargowym w obrębie Zaruzie20-09-2019
62.2019w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy25-09-2019
63.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok30-09-2019
64.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok11-10-2019
65.2019w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości z zasobu gminnego11-10-2019
66.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok31-10-2019
67.2019w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy07-11-2019
68.2019w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2020-202514-11-2019
69.2019w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2020 rok.15-11-2019
70.2019w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej18-11-2019
71.2019w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy18-11-2019
72.2019w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej18-11-2019
73.2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego22-11-2019
74.2019w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
22-11-2019
75.2019w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2019/202027-11-2019
76.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok29-11-2019
77.2019w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie03-12-2019
78.2019w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy03-12-2019
79.2019w sprawie powołania Komisji do przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli04-12-2019
80.2019w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy04-12-2019
81.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok10-12-2019
82.2019w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy17-12-2019
83.2019w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie oraz określenia regulaminu pracy komisji30-12-2019
84.2019w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok31-12-2019