logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-3/08
z dnia 7 maja 2008 r.
odstąpienia od obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko-dopływ D
Miastkowo, 2008-05-07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; z 2001r Nr 49, poz.509; z 2002r
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387; z 2003r Nr 130, poz.1188; z 2004r Nr 162, poz.1692; z 2005r Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150), a także § 3 ust 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573; z 2005r Nr 92, poz. 769; z 2007r Nr158, poz. 1105), po rozpatrzeniu wniosku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, odbudowie – przebudowie (modernizacji) oraz remoncie budowli piętrzących na rzece pod nazwą Dopływ D w km 0+000 do km 10+554
w obrębie wsi Tarnowo, Kraska, Podosie gm. Miastkowo oraz Młynik, Wszerzecz, Szczepankowo gm. Śniadowo.

UZASADNIENIE

W dniu 22.02.2008r Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, odbudowie – przebudowie (modernizacji) oraz remoncie budowli piętrzących na rzece pod nazwą Dopływ D w km 0+000 do km 10+554 na działkach nr 386, 490, 875, 865, 597, 770 położonych na terenie wsi Tarnowo gm. Miastkowo, na działkach nr 9/4, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 98, 99 położonych na terenie wsi Kraska, na działce nr 100 położonej na terenie wsi Podosie gm. Miastkowo, na działkach nr 23/4, 25/1, 27/1, 33/4, 236, 320, 336, 347, 348 położonych na terenie wsi Młynik, gm. Śniadowo, na działce nr388 położonej na terenie wsi Wszerzecz gm. Śniadowo, na działce nr 1223, 1243, 1633 położonej na terenie wsi Szczepankowo gm. Śniadowo, załączając stosowną informację o planowanym przedsięwzięciu.
Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany lub nie.
W przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte
w § 5 ww. rozporządzenia. Dolina rzeki pod nazwa dopływ D leży poza obszarem chronionego krajobrazu kulturowego i przyrody. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie skarp, zastawek, budowie nowego piętrzenia o wysokości do 1,0m. Ukształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki pozwoli na osiągnięcie równowagi dynamicznej w korycie rzeki, przywróci sprawność retencjonowania wody.
W wyrażonych opiniach: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży -Postanowienie Nr 51/NZ/2008 z dnia 31.03.2008r, Starosta Łomżyński - Postanowienie
Nr ROŚB.6211-25/2008 z dnia 02.04.2008r oraz Wójt Gminy Śniadowo - pismo
Nr WSG.7614-6/08 z dnia 23.04.2008r, nie stwierdzono konieczności sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę nie nałożono obowiązku opracowania raportu.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-05-07 13:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 366