logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-1/08
z dnia 9 maja 2008 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dopływ D)
Miastkowo,2008-05-09

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2004r: Nr 6, poz.41,Nr 141 poz.1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954; Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319; z 2007r. Nr 225 poz. 1635; Nr 127 poz. 880)
z a w i a d a m i a s i ę, że na wniosek z dnia 28.03.2008r. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, odbudowie – przebudowie oraz remoncie budowli piętrzących na rzece pod nazwą Dopływ D, w km 0+000÷10+554, powiat Łomża – na działkach o nr ewid.:
- 386, 490, 875, 865, 597, 770 położonych na terenie wsi Tarnowo, gm. Miastkowo,
- 9/4, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 98, 99 położonych na terenie wsi Kraska, gm. Miastkowo,
- 23/4, 25/1, 27/1, 33/4, 236, 320, 336, 347, 348 położonych na terenie wsi Młynik, gm. Śniadowo
- 388 położonej na terenie wsi Wszerzecz, gm. Śniadowo,
- 1223, 1243, 1633 położonych na terenie wsi Szczepankowo, gm. Śniadowo,
- 100 położonej na terenie wsi Podosie, gm. Miastkowo.

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni możecie Państwo zgłosić ewentualne uwagi (żądania) w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.

WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-03 15:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-05-09 12:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 331