logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
brak
z dnia 13 maja 2008 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Miastkowo uzyskała dotację w wysokości 68.130 zł na realizację niżej określonych usług.

1. Wójt Gminy Miastkowo zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2. PROCEDURA

Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem http://www.ppwow.gov.pl

3. KONTAKT

Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Katarzyną Sawicką, koordynatorem PIS w Gminie( Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18 – 413 Miastkowo ) w celu pobrania wniosków i uzyskania dalszych informacji. (pokój nr 6, tel/ fax 86 217 48 23, e-mail: katarzyna.sawicka@vp.pl ). Wnioski można również pobrać na stronie internetowej Urzędu www.bip.miastkowo.pl

4. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w świetlicy przy Urzędzie Gminy ul. Łomżyńska 32, 18 – 413 Miastkowo, dnia 29.05.2008 r. o godz. 9.00.


5. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG (SZCZEGÓŁOWY OPIS)

1. Usługi dla rodzin: rozwój opieki profesjonalnej nad dziećmi przebywającymi w środowisku domowym poprzez m.in.
 uruchomienie konstruktywnych form spędzania czasu dla dzieci i ich opiekunów ( alternatywne formy edukacyjne – dzieci w wieku 1-7 lat z opiekunkami/ opiekunami)
 spotkania i warsztaty edukacyjne, stworzenie placu i miejsc zabaw, nauka zabaw rozwojowych,
 zapewnienie pomocy specjalistycznej - konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 imprezy rodzinne z zabawą,
Na realizację tych usług przeznacza się kwotę – 50.000 PLN

2. Usługi dla społeczności lokalnej: rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla społeczności lokalnej wraz z dowozem osób z terenu gminy
 zajęcia edukacyjne dotyczące zdrowia, rehabilitacji, szkolenie z obsługi Internetu, taneczne itp.
Na realizację tych usług przeznacza się kwotę – 10.000 PLN

3. Wsparcie szkoleniowe: podniesienie kwalifikacji osób pracujących w środowisku – szkolenie animatorów społecznych
Na realizację tych usług przeznacza się kwotę – 8.130 PLN

Oferent zobowiązany jest do złożenia odrębnych ofert technicznych i finansowych na
każdy z wyżej wymienionych zakresów zadań.

6. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w niniejszej procedurze są:
a) organizacje pozarządowe (NGOs);
b) organizacje kościelne;
c) firmy; spółdzielnie socjalne, prywatni usługodawcy;
d) samorządy zawodowe;
e) jednostki samorządu terytorialnego; stowarzyszenia jst w partnerstwie ;
f) osoby fizyczne, grupy nieformalne.

7. MINIMALNE WYMOGI

a) w odniesieniu do zadania opisanego w pkt. 5.1
i. dysponowanie min. 1 osobą z wykształceniem wyższym kierunek pedagogika lub pokrewne oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi
b) w odniesieniu do zadania opisanego w pkt. 5.2
i. zapewnienie osób z doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do proponowanych zajęć.

Wszyscy Oferenci spełniający w/w wymogi minimalne zostaną zaproszeni do negocjacji. Po zakończeniu negocjacji, mając na względzie jakość przedstawionej oferty technicznej, oczekiwaną jakość usług oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Wykonawcę, Zamawiający dokona ostatecznego wyboru wykonawców dla realizacji poszczególnych zadań.

8. KOSZTY KWALIFIKOWANE PODLEGAJĄCE REFINANSOWANIU WOBEC USŁUGODAWCY

- koszt pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadań,
- koszty pracowników zaplecza administracyjnego i inne koszty administracyjne,
- koszt czynszu/dzierżawy,
- zakup dóbr konsumpcyjnych,
- koszty transport usługobiorców i personelu.
- zakup dóbr nietrwałych,
- zakup wyposażenia, amortyzacja wyposażenia bezpośrednio użytkowanego w celu
świadczenia usług, koszty niezbędnych remontów i adaptacji ( łącznie do 30% proponowanego projektu ).


9. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty techniczne i finansowe, przygotowane z wykorzystaniem standardowych formularzy, należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie w pok. nr 6 w terminie do 04.06.2008 r. do godz. 15:00.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie oferty na określonym formularzu i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.


W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ oferta techniczna 55 KB 118
file typ oferta finansowa 40 KB 122

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-03 15:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-05-13 09:12
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-04-03 15:33
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 338