logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-2/08
z dnia 13 maja 2008 r.
budynku gospodarczego z węzłem betonowym
Miastkowo, 13.05.2008

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150) zawiadamiam, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego z węzłem betonowni H-0,75P zlokalizowanym na terenie zakładu górniczego odkrywkowego wydobycia kruszywa na działkach o nr ewid. 453, 454, 455/1 w Zaruziu, gm. Miastkowo.
Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży oraz Starostą Łomżyńskim.
Z treścią niniejszej decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo, pok. Nr 18 w godz. od 8oo do 15oo.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-03 16:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-05-13 14:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 322