logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-4/08
z dnia 16 grudnia 2008 r.
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Miastkowo, 2008-12-15

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2004r: Nr 6, poz.41,
Nr 141 poz.1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954; Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319; z 2007r. Nr 225 poz. 1635; Nr 127 poz. 880) z a w i a d a m i a s i ę, że na wniosek z dnia 24.11.2008r. Mariusza Gosk
ul. Raginisa 24, 18-400 Łomża, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej , napowietrznej linii SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV do zasilania gospodarstwa rolnego – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 62, 10, 99 (pas drogowy) położonych na terenie wsi Gałkówka, gm. Miastkowo,

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni możecie Państwo zgłosić ewentualne uwagi (żądania) w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy mogą być Państwu udostępnione w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.


WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-23 15:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2008-12-16 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 332