logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 21 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
IGN.6733.7.2013.ASwydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego10-01-2014
IGN.6733.2.2014wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego27-01-2014
IGN.6733.2.2014umorzyć postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Miastkowo na terenie obejmującym części działek nr ewid. 34/2, 35, 45, 46 w obrębie Miastkowo gm. Miastkowo30-01-2014
Rol.6220.3.2013rozbudowy obory uwięziowej na około 65 DJP w systemie chowu mieszanego07-02-2014
Rol.6220.4.2013rozbudowy tartaku10-02-2014
Rol.6220.1.2014rozbudowy obory w systemie chowu ściołowego płytkiego o obsadzie bydła w ilości około 27 DJP do obsady około 54 DJP, rozbudowie płyty gnojowej o powierzchni około 320 m² oraz budowie zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności około 10 m³ i 3 silosów na kiszonkę o pojemności 720 m³ każdy (łącznie 2160 m³) wraz ze zbiornikami na soki kiszonkowe na działkach nr 48 i 49 we wsi Sosnowiec, gm. Miastkowo20-03-2014
IGN.6733.4.2014wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego26-03-2014
brak numeruwyłożenia spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji z mocy prawa08-04-2014
IGN.6733.4.2014budowy linii napowietrzno-kablowej SN-15 kV, linii kablowej nN-0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV11-04-2014
IGN.6733.4.2014budowy linii napowietrzno-kablowej SN-15 kV, linii kablowej nN-0,4 kV i kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV30-04-2014
IGN.6733.4.2014wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego13-05-2014
IGN.6733.5.2014wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego03-07-2014
IGN.6733.5.2014opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV na terenie położonym w obrębie wsi Sulki11-07-2014
IGN.6733.5.2014wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4 kV na terenie położonym w obrębie wsi Sulki, gmina Miastkowo - działki o nr ewid. 39/1, 174, 6/5 i 6/730-07-2014
IGN.6733.5.2014wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego12-08-2014
brak numeruwydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i  modernizacji istniejącego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla m. Łomży w miejscowości Czartoria.13-08-2014
Rol.6220.3.2014budowy obory w mieszanym systemie utrzymania zwierząt, tj. rusztowym uwiązowym dla krów mlecznych z kanałami podrusztowymi o poj. ok. 400 m3 i na głębokiej ściółce dla pozostałych grup o obsadzie 60 DJP oraz zbiornika na ścieki sanitarne o poj. ok. 10 m3 na działce nr 19/2 we wsi Chojny - Naruszczki, gm. Miastkowo.27-08-2014
brak numeruw sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych01-09-2014
Rol.6220.4.2014nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji istniejącego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży w miejscowości Czartoria” oraz wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.10-09-2014
Rol.6220.4.2014wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie i modernizacji istniejącego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży w miejscowości Czartoria”07-10-2014
Rol.6220.5.2014wydobywania metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych w ilości mniejszej niż 20 tys. m3 rocznie kruszywa naturalnego – piasku14-10-2014