logo Miastkowo  
Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaFiltrowanie
Numer
Typ aktu
Data -
W sprawie

Znaleziono: 24 aktów. Strona 1 z 1
Numer W sprawie Z dnia
Rol.6220.10.2015Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku inwentarsko składowego na budynek inwentarski do obsady 75DJP na działce o nr ewid. 490 we wsi Zaruzie gm. Miastkowo.12-01-2016
IGN.6733.2.2015w sprawie przebudowy linii napowietrznej WN 110kV15-01-2016
Rol.6220.11.2015w sprawie budowy obory wolnostanowiskowej w systemie chowu ściołowego głębokiego o obsadzie bydła około 67 DJP (łączna obsada bydła w gospodarstwie około 103 DJP) wraz z budową płyty gnojowej o powierzchni około 260m² na działkach nr 261 i 260/2 we wsi Drogoszewo, gm. Miastkowo.22-01-2016
IGN.6733.2.2015wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego26-01-2016
IGN.6220.1.2016przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 105865B we wsi Leopoldowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.184,11m.27-01-2016
IGN.6220.1.2016przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 105865B we wsi Leopoldowo gm. Miastkowo na odcinku o długości 1.184,11m.17-02-2016
IGN.6720.1.2016, IGN.6721.1.2016w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierónków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka)14-04-2016
brakw sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Rybaki17-08-2016
IGN.6733.1.2016o zmianie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego02-09-2016
IGN.6733.1.2016budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo07-09-2016
IGN.6733.1.2016w sprawie budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV, przebudowie istniejącej stacji transformatorowej SN/nN- 15/0,4kV w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo22-09-2016
IGN.6733.1.2016wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego04-10-2016
Rol.6220.5.2016W sprawie budowy chlewni rozrodu wraz z budynkiem odchowu prosiąt oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid 12/11 i 12/17 w miejscowości Chojny- Naruszczki, gm. Miastkowo.04-10-2016
Rol.6220.6.2016środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Czartoria na działkach o nr ewid. 243 i 244.10-10-2016
IGN.6733.2.2016wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego11-10-2016
Rol.6220.6.2016budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Czartoria na działkach o nr ewid. 243 i 244.26-10-2016
IGN.6733.2.2016budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej - w ramach rozbudowy wodociągu zbiorowego „Łuby-Kiertany”, w obrębie wsi Sulki gm. Miastkowo – na działce o nr ewid.: 175.14-11-2016
Rol.6220.6.2016budowy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Czartoria, gm. Miastkowo.21-11-2016
IGN.6733.3.2016wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego23-11-2016
Rol.6220.5.2016budowiy chlewni rozrodu wraz z budynkiem odchowu prosiąt oraz niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid 12/11 i 12/17 w miejscowości Chojny-Naruszczki, gm. Miastkowo w dniu 8 listopada 2016r.24-11-2016
IGN.6733.2.2016wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego05-12-2016
IGN.6733.3.2016budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka12-12-2016
IGN.6733.3.2016Sprostowanie do obwieszczenia Wójta Gminy Miastkowo z dnia 23.11.2016r i z dnia 12.12.2016r  nr IGN.6733.3.201623-12-2016
IGN.6733.3.2016budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka30-12-2016