logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/121/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) w związku z art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133; z 2021 r. poz. 11) oraz art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady

Henryk RupaczZałącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 302,2 KB 8

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 20