logo Miastkowo  
Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XIX/117/21
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem 25 526 874,25 zł, w tym:
- dochody bieżące – 24 346 651,25 zł,
- dochody majątkowe – 1 180 223,00 zł,
2) wydatki budżetu gminy ogółem 26 500 270,25 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 23 831 460,25 zł,
- wydatki majątkowe - 2 668 810,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 973 396,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączne przychody budżetu w kwocie 1 456 720,00 zł i łączne rozchody budżetu w kwocie 483 324,00 zł na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 

Przewodniczący Rady

Henryk RupaczZałącznikipobrań
file typ Uchwała i załączniki 573,07 KB 19

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-07-02 12:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 27