Jak załatwić sprawę

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)


Cel usługi
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zwana powszechnie - becikowym.
 
Sprawę prowadzi i informacji udziela
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 6, parter, tel. 86 218 38 75.
 
Kogo dotyczy
matki lub ojca dziecka, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia żywego dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł - dotyczy dzieci urodzonych od 1 stycznia 2013 r.
 
Czas realizacji
Zgodnie z art. 26 ustawy świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożony został wniosek, w przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, zapomogę wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
      
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
 
Wymagane dokumenty
 
Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka należy dołączyć:
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka w tym nr PESEL;
  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące dochody w roku bazowym;
  • zaświadczenie lekarza lub położnej potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niz od 10 tygodnia ciąży.
Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko
 
Opłaty
Brak opłat
 
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U z 2012 r. poz. 959)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-01-19 11:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-01-19 11:27
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-07 11:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 719